กาฬสินธุ์-สันนิบาตสหกรณ์กาฬสินธุ์ประชุมใหญ่สามัญประจําปี65 สร้างความสัมพันธ์เดินหน้าพัฒนาเครือข่ายสหกรณ์

สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์จัดการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2565 เพื่อสร้างความสัมพันธ์และเครือข่าย ความ ร่วมมือ ระหว่างสหกรณ์ในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การ บริหารจัดการ การดําเนินธุรกิจ การรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของสหกรณ์


วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ที่ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรกมลาไสย จํากัด นายวิทยา วัฒนวิเชียร สหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์ ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ สมาชิก และเครือข่ายสหกรณ์ร่วมกันจัดการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2565เพื่อสร้างความสัมพันธ์และเครือข่าย ความ ร่วมมือ ระหว่างสหกรณ์ในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การ บริหารจัดการ การดําเนินธุรกิจ การรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของสหกรณ์


พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์ ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตามที่สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย มีนโยบายที่ส่งเสริมให้ สหกรณ์ในแต่ละ จังหวัดรวมตัวกันในนามสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด เพื่อสร้างความสัมพันธ์และเครือข่าย ความ ร่วมมือ ระหว่างสหกรณ์ในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การ บริหารจัดการ การดําเนินธุรกิจ การรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของสหกรณ์ และการแก้ไข ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ตลอดจน เพื่อเป็นพื้นฐานต่อการจัดตั้งสาขาสันนิบาตสหกรณ์แห่ง ประเทศไทย ต่อไป


สำหรับสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นลําดับที่ 28 ของสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดที่จัดตั้งแล้ว โดยมีหน้าที่โดยมีหน้าที่ส่งเสริมและเผยแพร่กิจการสหกรณ์ ตลอดจนทําการวินิจฉัยและรวบรวมสถิติ เกี่ยวกับกิจการสหกรณ์ ติดต่อประสานงาน, แนะนําช่วยเหลือทางวิชาการแก่สหกรณ์ และอํานวยความสะดวกในการ สหกรณ์กับส่วนราชการหรือบุคคลอื่น, ให้การศึกษาฝึกอบรมวิชาการเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์, ส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างสหกรณ์ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ หรือ สันนิบาตสหกรณ์ของต่างประเทศ หรือองค์การต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศที่มี วัตถุประสงค์ทํานองเดียวกัน, ซื้อ จัดหา จําหน่าย ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง หรือทํานิติกรรมเกี่ยวกับ ทรัพย์สินใด ๆ


นอกจากนี้ยังส่งเสริมธุรกิจการค้า อุตสาหกรรม หรือบริการของสหกรณ์, กิจการของสหกรณ์ซึ่งเป็น การกระทําเพื่อประโยชน์ส่วนรวม สนับสนุนและช่วยเหลือสหกรณ์เพื่อแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องที่เกี่ยวกับ, เป็นตัวแทนของสหกรณ์ เพื่อรักษาผลประโยชน์อันพึงมีพึงได้จากการสนับสนุนของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ หรือภาคเอกชนอื่น, ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บรรดาสหกรณ์อย่างแท้จริง และดําเนินการอื่นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์ แห่งชาติมอบหมาย


พล.ต.ต.มนตรี กล่าวอีกว่า นอกจากนี้สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ได้มีการจัดกิจกรรมและโครงการต่างในรอบปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะ งานวันสหกรณ์แห่งชาติประจําปี 2565 โครงการร่วมใจปันน้ําใจสู่ โครงการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการ โครงการงานมหกรรมสินค้าฯ ทั้งนี้จากการดําเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาสันนิบาตสหกรณ์ได้ส่งเสริมและสร้างความ ระหว่างสหกรณ์สมาชิกโดยวิธีช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเข้มแข็งความสัมพันธ์ ตามหลักการสหกรณ์ ทําให้สหกรณ์สมาชิกได้รับประโยชน์ เล็งเห็นความสําคัญของสันนิบาต สหกรณ์มากขึ้น โดยกิจกรรมเกิดขึ้น ยังได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งกับสันนิบาต สหกรณ์แห่งประเทศไทย สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ สํานักงานตรวจบัญชีกาฬสินธุ์ ทําให้สหกรณ์ สมาชิกได้รับประโยชน์ทางด้านการบริหารงานและสร้างความเข้มแข็ง เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสันนิบาตสหกรณ์อีกด้วย

ข่าวที่น่าติดตาม