จังหวัดสระบุรี/จัดอบรมโครงการ “พัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม” แก่ประชาชนตำบลบัวลอย

จังหวัดสระบุรี/จัดอบรมโครงการ “พัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม” แก่ประชาชนตำบลบัวลอย

วันนี้(13 พ.ย.65) ที่วัดบัวลอย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี นายธีระชัย มังกรทอง ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ “พัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม” ตามที่รัฐบาลมุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ด้วยการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ ที่ จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ”

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาและยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐาน แนวคิด “ต่อยอดอดีต” “ปรับปัจจุบัน” และ “สร้างคุณค่าใหม่ ในอนาคต” ซึ่งจะขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ ไปสู่ความมั่นคง ในระดับท้องถิ่น เพื่อให้สอดรับกับนโยบายสำคัญของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีในการฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศภายหลังวิกฤตโควิด-19 (Covid-19) ให้สามารถฟื้นตัว กลับมาอย่างเข้มแข็งในยุคปกติใหม่


นายอัศวิน ไขรัศมี ผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคี(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด กล่าวว่า บริษัทได้รับนโยบายจากภาครัฐให้มีบทบาทหน้าที่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากได้ขับเคลื่อนการทำงานและผนึกกำลังร่วมกับภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาควิซาการ ภาคประชาชน โดยมีเป้าหมายหลักในการสร้างรายได้ให้ชุมชน ประชาชนมีความสุข ภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาด้านการพัฒนา คือ เข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา เป็นกรอบเป้าหมายในการขับเคลื่อน พร้อมสอดรับเป้าหมายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 ข้อขององค์การสหประชาชาติ


บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสระบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ได้รับมอบอำนาจจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะผู้รับจ้าง ภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ซุมชนดีพร้อม (อาชีพดีพร้อม) เป้าหมาย 6,000 คน ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ปัจจุบันประชารัฐรักสามัคคีสระบุรี ได้ขับเคลื่อนกิจกรรมมาแล้ว 12 ครั้ง/ ครั้งละ 200 คน และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 13 ที่ โดยการฝึกอบรมจะมีการเรียนรู้ทั้งหมด 4 ฐาน ประกอบด้วย การเรียนรู้ทำลาบหัวปลี การเรียนรู้ทำน้ำพริกเผาปลาย่าง การเรียนรู้ทำขนมปุยฝ้ายกล้วยหอมทอง การเรียนรู้ทำขนมบ้าบิ่นมะพร้าวน้ำหอม ผู้เข้าฝึกอบรมจะได้รับวัสดุฝึกนำกลับไปทำที่บ้าน พร้อมค่าเดินทางทุกคน

/ดำรงค์ ชื่นจินดา รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม