กาฬสินธุ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) จัดประชุมสัมมนางานด้านความปลอดภัย และกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย Safety Week ประจำปี 2565 Cluster 3 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน มีส่วนร่วมในการรณรงค์ พัฒนาจิตสำนึก เสริมสร้างความปลอดภัยในการทำงาน นำความรู้ไปปรับใช้เป็นแนวทางเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในระหว่างปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ตามกฎแห่งปลอดภัย


เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 8 กันยายน 2565 ที่วิทยาลัยการอาชีพ จ.กาฬสินธุ์ นายพีระพล ปูรณะโชติ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.อุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย Safety Week ประจำปี 2565 Cluster 3 ซึ่งประกอบด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.กาฬสินธุ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.มหาสารคาม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ร้อยเอ็ด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ โดยมีนายเริงวิทย์ ถนอมแสง นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ นายประสิทธิ์ นาเมืองรักษ์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้บริหาร และพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมพิธี


นายพีระพล ปูรณะโชติ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.อุบลราชธานี กล่าวว่า ตามนโยบายของนายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้กำหนดให้ ปี 2565 เป็นปีแห่งความปลอดภัย เข้มงวด ยั่งยืน และต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด “ปฏิบัติตามกฎ ลดความสูญเสียเพื่อทุกคน หรือ PEA SAFETY FOR ALL” การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.อุบลราชธานี จึงจัดให้มีกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย Safety Week ประจำปี 2565 โดยวันนี้จัดเป็นวันปฐมฤกษ์ และมีเป้าจะดำเนินการเป็นประจำทุกเดือน หรือเป็นช่วงๆตามความเหมาะสม
นายพีระพลกล่าวอีกว่ากิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีส่วนร่วมในการรณรงค์ พัฒนาจิตสำนึก ทัศนคติให้มีความระมัดระวัง เสริมสร้างความปลอดภัยในการทำงานตลอดเวลา นำความรู้ที่ได้จากการประชุมสัมมนา ไปปรับใช้เป็นแนวทางเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในระหว่างปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวมไปถึงการปฏิบัติตามกฎแห่งปลอดภัย เพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และช่วยลดความสูญเสียจากเหตุการณ์ที่สามารถป้องกันได้


อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการจัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยครั้งนี้ ยังได้มีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านความปลอดภัย โดยแบ่งฐานความรู้เป็น 7 ฐาน ประกอบด้วยฐานการตรวจสอบ บำรุงรักษาเครื่องมือด้านความปลอดภัย, ฐานกรณีศึกษาอุบัติเหตุและการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ, ฐานเราปลอดภัย-ทีมปลอดภัย, ฐานโปรแกรมตรวจสอบการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย (We Safe), ฐานการปฏิบัติงานบนไหล่ทาง, ฐานสิทธิสวัสดิการตามกฎหมาย และฐานค้นหาจุดเสี่ยง เลี่ยงอันตราย

ข่าวที่น่าติดตาม