กรมแพทย์ทหารเรือ ชมเชยกำลังพล ช่วยเหลือประชาชน

พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ มอบใบประกาศยกย่องชมเชย กำลังพล กรมแพทย์ทหารเรือ ที่ประกอบคุณงามความดี สมควรได้รับการยกย่องชมเชยและให้ถือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป


เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2565 พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ มอบใบประกาศยกย่องชมเชยให้แก่ ว่าที่เรือโท อภินันท์ ห่วงศรี นายทหารคัดแยกผู้ป่วย แผนกเวชระเบียน ฝ่ายสนับสนุน โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ที่ได้ประกอบคุณงามความดี ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ ถือเป็นแบบอย่างที่ดี สมควรได้รับการยกย่องชมเชยเป็นอย่างยิ่ง
โดยมีผู้บังคับบัญชา และข้าราชการของกรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมงานแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ 3 อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ ชั้น 3 แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ชลบุรี 0909535645