สระบุรี-สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทอดพระเนตรการดำเนินโครงการแรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ณ บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด

สระบุรี-สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทอดพระเนตรการดำเนินโครงการแรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ณ บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด

วันนี้(1 ส.ค.65) เวลา 09..09 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เป็นการส่วนพระองค์ ไปทอดพระเนตรการดำเนินโครงการแรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ณ บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 188 หมู่ที่ 1 ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี โดยมีนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสระบุรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 และผู้บังคับการตำรวจภูธรสระบุรี เฝ้ารับเสด็จฯ จากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังอาคารศูนย์การเรียนรู้ โดยมีนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่การกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย ปลัดกระทรวงแรงาน อธิบดีกรมสวัสดิ์การและคุ้มครองแรงงาน คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ดร.สันทนีย์ ผาสุข คุณเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน

นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และนายเดชา พฤกษ์พัฒนรักษ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เฝ้ารับเสด็จฯ ประทับพระราชอาสน์ ปลัดกระทรวงแรงงานถวายสูจิบัตร นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ถวายเงิน ดร.อุกฤษฎ์ อัษฎาธร ถวายเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ทางการเกษตร คุณวรวรรณ อัษฎาธร ถวายผลิตภัณฑ์น้ำตาล คุณณิชา อัษฎาธร ถวายผักและผลิตภัณฑ์แปรรูป คุณณภัทร อัษฎาธร ถวายของที่ระลึกของบริษัท คุณอัษฎา อัษฎาธร ถวายผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ รัฐฒนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กราบบังคมทูลถวายรายงานโครงการแรงงานพันธุ์ดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง


โครงการแรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของลูกจ้างและครอบครัว พร้อมสนับสนุน ส่งเสริมให้นายจ้างจัดสวัสดิการนอกเหนือกฎหมายให้แก่ลูกจ้าง จึงได้มอบหมายให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดโครงการ “แรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อให้สถานประกอบกิจการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ให้ลูกจ้างได้ใช้ประโยชน์ ได้แก่ พื้นที่ว่างเปล่าบริเวณสถานประกอบกิจการให้ลูกจ้างใช้เวลาว่างหลังเลิกงานมาทำการเพาะปลูกพืชผักสวนครัว และเลี้ยงสัตว์ ผลผลิตที่ได้ลูกจ้างนำมาแลกเปลี่ยนกันและนำไปบริโภคในครัวเรือน ส่วนผลผลิตที่เหลือจากการบริโภคสามารถนำไปจำหน่ายในชุมชน อันเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ให้แก่ลูกจ้าง อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาอาชีพเสริมไว้รองรับให้กับลูกจ้างที่กำลังเข้าสู่วัยเกษียณ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามแนวทางของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคในภาวะวิกฤตได้ยั่งยืน


จากนั้น ทอดพระเนตวีดิทัศน์โครงการแรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง เสด็จไปยังสระน้ำ ทรงปล่อยปลานิลจิตรลดา จำนวน ๖๗ ตัว (มีปลานิลจิตรลดาและปลาตะเพียนในสระน้ำ จำนวน ๓,๐๐๐ ตัว และทรงปลูกต้นจำปีสิรินธรเสด็จประทับรถรางพระที่นั่งไปยังร้าน NEVER TOO SWEET เสด็จประทับรถรางพระที่นั่งเยี่ยมชมแปลงเกษตร (สวนกล้วย) ทอดพระเนตรกล้วยและพืชผล เสด็จประทับรถรางพระที่นั่งไปยังแปลงเกษตรโครงการที่ ๒ แปลงพืชผักสวนครัวเสด็จประทับรถรางพระที่นั่งไปยังศูนย์การเรียนรู้ ทรงฉายพระฉายาลักษณ์ 3 ชุด และเสด็จฯกลับ

 

/ดำรงค์ ชื่นจินดา รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม