กาฬสินธุ์ เรียกร้องรัฐบาลจัดงบประมาณพัฒนาท้องถิ่นเพิ่ม

คณะกรรมการบริหารสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ร่วมกับชมรมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดกาฬสินธุ์ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เรียกร้องรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย จัดงบประมาณอุดหนุนเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เนื่องจากระบบสาธารณูปโภคยังไม่ทั่วถึง เม็ดเงินส่วนใหญ่หมดไปกับเงินเดือนข้าราชการและเบี้ยสวัสดิการผู้สูงอายุ


ที่ห้องประชุมโรงแรมชาร์ลอง บูทรีค อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายพิชิต หอมพุ่ง นายก อบต.อีง่อง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด ในฐานะอุปนายกสมาคม อบต.แห่งประเทศไทย เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ร่วมกับชมรมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายอัครนันท์ ปัญญาเจริญโรจน์ นายก อบต.หัวหิน อ.ห้วยเม็ก, นายนิยม โยหาสิทธิ์ นายก อบต.หนองแวง อ.สมเด็จ, นายกันต์พงษ์ ภูหวล นายก อบต.นาดี และนายวราพงษ์ เศรษฐ์รักษา นายก อบต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยกรรมการบริหารสมาคมและนายก อบต.ทั้ง 71 แห่งใน จ.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมพร้อมเสนอปัญหาและแสดงความคิดเห็นอย่างพร้อมเพรียง


นายพิชิต หอมพุ่ง นายก อบต.อีง่อง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด ในฐานะอุปนายกสมาคม อบต.แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ร่วมกับชมรมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดกาฬสินธุ์ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 1/2565 ทั้งนี้ เพื่อสรุปกรอบการทำงานของสมาคมและชมรมฯ ทั้งในส่วนของการวางเป้าหมายของสมาคม 3 มิติ เช่น ร่วมคัดค้านร่าง พรบ.ถอดถอนสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่น, เข้ารับการอบรมเพิ่มศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น 76 จังหวัด, ลงพื้นที่ 76 จังหวัด เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะคติ ช่วยกันแก้ปัญหาต่างๆ เช่น การพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาบุคลากร การช่วยแก้ปัญหาท้องถิ่นที่มีคดีความ, การสร้างความเข้มแข็งระดับจังหวัด, การเขียนโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ, การกำหนดจัดประชุมใหญ่วิสามัญและประชุมใหญ่สามัยประจำปี เป็นต้น


นายพิชิตกล่าวอีกว่า ในการประชุมครั้งนี้ ยังได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสนอแนะปัญหาของแต่ละท้องถิ่น เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการนำเสนอต่อรัฐบาลและกระทรวงหมาดไทยต่อไป ซึ่งปัญหาที่ทุกท้องถิ่นประสบจะเหมือนกัน เช่น ในส่วนของเงินอุดหนุนในแต่ละปีงบประมาณที่ได้รับอย่างจำกัด ส่วนใหญ่จะถูกจัดสรรไปกับเงินเดือนข้าราชการ พนักงาน และเบี้ยผู้สูงอายุ ส่วนที่กันไว้สำหรับพัฒนาท้องถิ่นด้านสาธารณูปโภคอื่นๆ จึงไม่เพียงพอ ขณะที่ภารกิจด้านต่างๆของท้องถิ่นมีเป็นจำนวนมาก แต่ไม่สามารถบริหารท้องถิ่นได้เต็มที่ เนื่องจากข้อจำกัดของงบประมาณดังกล่าว


ด้านนายอัครนันท์ ปัญญาเจริญโรจน์ นายก อบต.หัวหิน อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ ในฐานะกรรมการบริหารสมาคม อบต.แห่งประเทศไทยกล่าวว่า หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือการบริการประชาชนในพื้นที่ ให้ได้รับการบริการทุกๆด้านอย่างเต็มที่และดีที่สุด ถึงแม้จะดูเป็นงานที่เหนื่อย แต่ก็เป็นงานที่เรารัก ทุกคนต่างปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ เพื่อชาวบ้านจะได้มีความสุขในทุกมิติ และเพื่อความเจริญก้าวหน้าของบ้านเมือง ดังนั้น สิ่งใดที่ยังไม่เพียงพอ เราในฐานะคณะกรรมการบริหารสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย และชมรมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นผู้ท้องถิ่นท้องถิ่น ต้องร่วมมือกัน กำหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะในส่วนของการเรียกร้องไปยังรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ในการจัดสรรงบประมาณเพื่อนำมาพัฒนาท้องถิ่นให้เพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ เพื่อที่ชาวบ้านจะได้รับการบริการอย่างทั่วถึง ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียมอารยประเทศ ซึ่งจะนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามนโยบายรัฐบาล

ข่าวที่น่าติดตาม