กาฬสินธุ์ แข่งกีฬาพื้นบ้านต้านยาเสพติดผ่อนคลายโควิด-19

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมผู้บริหารเทศบาลตำบลขมิ้น ผู้นำชุมชน นำประชาชน เยาวชน แข่งขันกีฬาพื้นบ้าน สร้างความสัมพันธ์ ส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต และรณรงค์ต้านภัยยาเสพติด ช่วงผ่อนคลายจากสถานการณ์โควิด-19

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2565 ที่สนามโรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย ต.ขมิ้น อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ต.ขมิ้น ประจำปี 2565 โดยมีนายณัฐวัชต์ พิมพะนิตย์ สจ.เขต 4 อ.เมืองกาฬสินธุ์และรองประธานสภาอบจ.กาฬสินธุ์ นางพวงทรง ทรงเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลขมิ้น พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ประชาชน เยาวชน จัดขบวนพาเหรด ร่วมแข่งขันกีฬา โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยสีสันและความสนุกสนาน ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19


นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ประโยชน์ของการแข่งขันกีฬา นอกจากจะเสริมสร้างสุขภาพกายให้สมบูรณ์ แข็งแรง สุขภาพจิตใจเบิกบาน เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้ว ยังเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ห่างไกลจากยาเสพติด และความสำคัญอีกประการหนึ่งของการจัดแข่งกีฬาในครั้งนี้ ซึ่งเป็นช่วงผ่อนคลายจากสถานการณ์โควิด-19 ก็จะเป็นสิ่งที่พิสูจน์ในส่วนของการเปิดบ้านเปิดเมือง ที่ประชาชนทั่วไปจะสามารถดำเนินชีวิต ประกอบอาชีพ และร่วมกิจกรรมได้ตามปกติ เพื่อให้สังคมและเศรษฐกิจ เดินได้ ทั้งนี้ ยังต้องปฏิบัติตามมาตรการป้อวงกันโควิด-19 อย่างไรก็ตาม ประโยชน์ที่ได้จากการแข่งขันกีฬา ยังจะสามารถผ่อนความเครียด ให้กับประชาชน เยาวชน หลังจากประสบการณ์การณ์โควิด-19 ที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดีอีกด้วย


ด้านนางพวงทอง ทรงเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลขมิ้น กล่าวว่า การจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลขมิ้น ประจำปี 2565 เพื่อให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย มีความตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย เพื่อให้นักกีฬาสามารถพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจและสติปัญญา เพื่อส่งเสริม สนับสนุน สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย รักการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา เพื่อใช้กีฬา เป็นสื่อสร้างความเข้มเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคม และเพื่อเป็นการณรงค์และป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน โดยกำหนดจัด 2 วัน ระหว่างวันที่ 3-4 มิถุนายน 2565 มีการแข่งขันทั้งกีฬาพื้นบ้านและกีฬาสากล เช่น กีฬาตีกอล์ฟ ปิดตาตีหม้อ ฟุตบอล วอลเลย์บอล และเซปักตะกร้อ โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยสีสันและความสนุกสนาน

ข่าวที่น่าติดตาม