ร้อยเอ็ด-ชมรมรวมมิตร คิดทำดี101ประชุมคัดเลือกประธานและกรรมการบริหารชมรมฯเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการกุศลและสาธารณะประโยชน์

ร้อยเอ็ด-ชมรมรวมมิตร คิดทำดี101ประชุมคัดเลือกประธานและกรรมการบริหารชมรมฯเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการกุศลและสาธารณะประโยชน์

วันนี้(20 พฤษภาคม 2565) เวลา17.30 น. ณ ที่ทำการชมรมฯ เลขที่60 หมู่3 บ้านธวัชดินแดง ต.ธงธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด ชมรมรวมมิตร คิดทำดี101โดยความอุปถัมภ์ของหลวงพ่อพระครูวิมลบุญโกศล นำโดยนายศรานุวัฒน์ นุศาสตร์สังข์ นายปรีชา พันธ์พินิจ รักษาการรองประธานชมรมรวมมิตร คิดทำดี101 พร้อมด้วยรักษาการกรรมการบริหารชมรม สมาชิกชมรมฯเข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกประธานชมรมและกรรมการบริหารชมรมฯที่หมดวาระไปเมื่อปีที่ผ่านมาทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการกุศล สาธารณะประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยยึดหลักคุณธรรม ความสามัคคี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นสำคัญ ดังคติประจำชมรมฯที่ว่า รัก เสียสละ สามัคคี มีศักดิ์ศรี โปร่งใส ตรวจสอบได้

“ชมรมรวมมิตร คิดทำดี 101” ใช้อักษรย่อว่า ชร.ร.ท.ด.เป็นองค์กรในการทำความดีกลุ่มหนึ่งที่รวมตัวกันทำงานด้านการกุศล เสียสละ ทำความดี เพื่อสังคม โดยยึดมั่นความรัก เสียสละ สามัคคี มีศักดิ์ศรี โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักจริยธรรมและคุณธรรมโดยเคร่งครัด มีหลากหลายสาขาอาชีพมาผนึกกำลังสร้างสรรคในการทำความดีเพื่อสังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งดังต่อไปนี้


1. เพื่อมอบอุปกรณ์กีฬา เช่นฟุตบอล –วอลเล่ย์บอล- เซปัคตะกร้อ อื่นๆให้กับ โรงเรียน หมู่บ้าน ชุมชน ที่ขาดแคลนและต้องการ ตามความเหมาะสม และเป็นจริง2. เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีความประพฤติดีแต่ยากจนโดยให้ทางโรงเรียนพิจารณาตามจริง 3. เพื่อส่งเสริม ความรัก ความสามัคคี ความเสียสละ ระหว่างภายในองค์กร(ชมรมฯ)และภายนอกองค์กร 4. เพื่อพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอล ให้กับเยาวชน-ประชาชนทั่วไป ให้ห่างไกลยาเสพติด(โดยการเปิดคลีนิคสอนฟุตบอล-กติกาการเล่นฟุตบอล ในการลงพื้นที่แต่ละครั้งตามสมควร)และจัดกิจกรรมกีฬาฟุตบอลอื่นๆ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของชมรมแบบบูรนาการ 5. เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์(กำไร) และเป็นกลางทางการเมือง และ6. เพื่อการกุศล-และสาธารณะ เป็นต้น

การคัดเลือกประธานชมรมฯและกรรมการบริหารชมรมฯในวันนี้ใช้วิธีคัดเลือกแบบเปิดโดยให้สมาชิกชมรมฯยกมือแล้วเสนอชื่อคนที่ตนเองคิดว่าเหมาะกับตำแหน่งนั้นๆ โดยนายศรานุวัฒน์ นุศาสตร์สังข์ รักษาการรองประธานชมรมฯคนที่1เสนอให้นายปรีชา พันธ์พินิจ เป็นประธานชมรมฯและมีผู้รับรองถูกต้องโดยเสียงส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันไม่เป็นอื่น ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้นายปรีชา พันธ์พินิจ รับหน้าที่ประธานชมรมรวมิตร คิดทำดี101คนใหม่ และมีนายศรานุวัฒน์ นุศาสตร์สังข์ เป็นรองประธานคนที่1 และนายศุภฤกษ์ หว่างเค็ง เป็นรองประธานคนที่2

และที่ประชุมยังมีการแต่งตั้งกรรมการบริหารชมรมฯประกอบด้วย 1.นายนายปรีชา พันธ์พินิจ ประธานชมรมฯ 2.นายศรานุวัฒน์ นุศาสตร์สังข์ รองประธานฯคนที่1 3.นายศุภฤกษ์ หว่างเค็ง รองประธานฯคนที่2 4.ว่าที่ร้อยตรีโกสิทธิ์ วันโพนทอง เลขานุการ-ประชาสัมพันธ์ 5.นายยุทธ ยมรัตน์ ผู้ช่วยเลขาฯ 6.วิทยา ตรีบุญเมือง เหรัญญิก 7.นายพุฒินันท์ โสธรศักดิ์ นายทะเบียน 7.นางสุพรรณรัตน์ จันทะโยธา ปฎิคม 8.นางสาววราภรณ์ วันโพนทอง ผู้ช่วยปฎิคม 9.นายธนกร จันทะโยธา กรรมการ 10.นายนิรุติ เพชรโฉมฉาย กรรมการ และยังแต่งตั้งที่ปรึกษาเพิ่มคือนางพิกุล ปักสังข์เณ ข้าราชการบำนาญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ที่ปรึกษาชมรมรวมมิตร คิดทำดี101 ประกอบด้วย 1.พระราชพรมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด 2.พระครูวิมลบุญโกศล ประธานมูลนิธิบุญโกศล เจ้าอาวาสวัดวิมลนิวาส(องค์อุปถัมภ์) 3.นายวันชัย คงเกษม อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 4.นายเลิศบุศย์ กองทอง อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 5.นายดำรง สิริวิชย อิ่มวิเศษ อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 6.นายทวี จงประเสริฐ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 7.ดร.ตวง อันทะไชย ประธานกรรมาธิการการศึกษาวุฒิสภาฯ 8.พลตรีปฎิกรณ์ เอี่ยมละออ อดีตผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่27 9.พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ อดีตผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่27 10.พลตำรวจตรีสมชาย นุ่มโต อดีตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด 11.พลตำรวจตรีไพโรจน์ มังคลา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด 12.นายประดิษฐ์ ศรีประสิทธิ์ อดีตนายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด

13.พันตำรวจโทอธิวัฒน์ พรรณาสุระ อดีตรองอัยการจังหวัดร้อยเอ็ด 14.นายมังกร ยนต์ตระกูล อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 15.นางนภาพร พวงช้อย อดีตนายกสโมสรโรตารี่จังหวัดร้อยเอ็ด 16.นายมงคลกรณ์ สุรศักดิ์นิธิกุล อดีตนายกสโมสรโรตารี่จังหวัดร้อยเอ็ด 17.นายเกรียงศักดิ์ สุวพงษ์ อดีตประธานสภาทนายความจังหวัดร้อยเอ็ด 18.นายพงศกรณ์ ตั้งกิตติ์ตระกูล ประธานสภาทนายความจังหวัดร้อยเอ็ด 19.นายภิรมย์ ภูมิเหล่าแจ้ง ข้าราชการบำนาญกระทรวงศึกษาธิการ 20.นายวินัย วงศ์วีระขันธ์ ผู้สื่อข่าวททบ.5-นสพ.เดลินิวส์ฯประจำจังหวัดร้อยเอ็ด21.นายวุฒิภัทร คงมั่น นายกสมาพันธ์รถตู้แห่งประเทศไทย และ22.นางพิกุล ปักสังข์เณ ข้าราชการบำนาญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามโอกาสและความเหมาะสม

นายปรีชา พันธ์พินิจ ประธานชมรมรวมมิตร คิดทำดี101กล่าวว่าขอบคุณที่สมาชิก กรรมการบริหารชมรมฯได้ให้ความสำคัญและให้โอกาสได้เข้ามาทำงานที่ชอบตนเองชอบทำบุญทำกุศลเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว อย่าคิดว่าผมเข้ามาเป็นประธานชมรมฯเป็นหัวหน้าไม่ใช่เลยให้ทุกคนคิดว่าผมเข้ามาเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนร่วมอุดมการณ์กับทุกท่าน กราบขอบพระคุณท่านที่ปรึกษาชมรมฯทุกท่านด้วยความเคารพเราชมรมรวมมิตร คิดทำดี101จะไม่ทำให้ท่านเสื่อมเสียหรือเสียหายเป็นอันขาดเราสัญญาเราจะทำตามอุดมการณ์และวัตถุประสงค์ของชมรมฯ์อย่างเคร่งคัด ที่ผ่านมาชมรมฯห่างหายไปนานเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด(โควิด-19)ทำให้การดำเนินกิจกรรมของชมรมฯต้องชะงักไปชั่วขณะ ในเมื่อสถาณการณ์จะกลับเข้าสู่สถาณะดำเนินกิจกรรมได้บ้างแล้วในขณะนี้และทราบข่าวว่าวันที่1กรกฎาคม 2565 รัฐบาลจะประกาศให้โรคไวรัสโคโรน่า(โควิด-19)เป็นโรคประจำถิ่น(การ์ดไม่ตก)เราจึงมีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรณ์ชมรมฯในวันนี้ นายปรีชา กล่าว

ด้านเลขานุการชมรมฯได้นำเสนอกิจกรรมของชมรมฯในโอกาสข้างหน้านี้ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ปลายเดือนมิถุนายน 2565นี้ชมรมฯจะทำกิจกรรมลงพื้นที่มอบอุปกรณ์กีฬา ทุนการศึกษาฯให้กับองค์กร โรงเรียน นักเรียนที่ขาดแคลนตามความเป็ยจริงในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด โรงเรียน องค์กรฯที่ขาดแคลนในเรื่องที่กล่าวมาข้างต้นก็สามารถส่งรายละเอียดและขอมาได้ทางเพจเฟสบุ๊คชมรมรวมมิตร คิดทำดี101 หรือที่ท่านประธานชมรมฯทางเบอร์โทรศัพท์080-461-3464 ทางชมรมฯจะตอบกลับภายหลังจากลงพื้นที่หาข้อมูลองค์กร โรงเรียน อื่นๆที่ร้องขอมาด้วยความตรงไปตรงมาเน้นความเป็นจริงเป็นสำคัญ ลองประสานมาได้ตามช่องทางดังกล่าว

และในปลายปี2565ประมาณเดือนธันวาคม 2565 ทางชมรมจะมีกิจกรรมวิ่งการกุศล ภายใต้ชื่อ วิ่งสร้างเจดีย์บูรพาจารย์วัดสันติวิหาร101 ประธานในการจัดสร้าง พระครูปลัดวชิรโสภณญาณ(หลวงปู่มหาศิลา สิริจันโท)ผู้ดำเนินการจัดสร้างพระครูปริยัติวรศาสน์(พระมหาชำนิ)เจ้าคณะตำบลธงธานี เจ้าอาวาสวัดสันติวิหาร101ร่วมกับศิษยานุศิษย์ ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการสร้างบุญสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่โดยพร้อมเพียงกัน เตรียมพร้อมไว้ได้เลยสำหรับสายรักสุขภาพ สายบุญสายกุศล และทุกๆสาย วันนี้เป็นก้าวแรกในทุกกิจกรรมที่กล่าวมา พร้อมเปิดรับสมัครสมาชิกชมรมฯฟรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ท่านใดต้องการร่วมอุดมการณ์ด้วยจิตสาธารณะอย่างแท้จริงสมัครผ่านเพจชมรมรวมมิตร คิดทำดี101ได้เลย หรือติดต่อไอดีไลน์นี้ได้เลย hoynews101 สาธุ

 

โกสิทธิ์/ร้อยเอ็ด(ห)
087-864-4400

ข่าวที่น่าติดตาม