ชุมพร – ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาและไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ คลองหัววัง – พนังตัก

ชุมพร – ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาและไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ คลองหัววัง – พนังตัก

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565  เวลา 13.30น. ณ ห้องประชุมเกาะพิทักษ์ (ห้องประชุม 4 ) ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชุมพร นายกองเอก พุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร  ให้เกียรติมาเป็นประธานการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาและไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ คลองหัววัง – พนังตัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  พร้อมกับพระมหาศุภชัย กิตติปาโลเจ้าอาวาสวัดหูรอ  นายดุสิต ศักรกานต์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชุมพร พ.อ.พสิษฐ์  ชาญเลขา รอง ผบ.มทบ.44/รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.พ.(ท.)  นายนพดล มีวิเศษ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร พร้อมด้วยสมาชิก กำนันผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการ  หัวหน้าหน่วยงานข้าราชการ ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กร ประชาชน เข้าร่วมการประชุม

นายกองเอก พุทธ กฤชคงพันธุ์  เปิดเผยว่า จากกรณีการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาและไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำคลองหัววัง-พนังตัก วันนี้หาแนวทางการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำคลองหัววัง-พนังตัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีการนำเสนอ 2 แนวทาง 1ทำการเช่าที่ดินวัดให้ถูกต้องตามระเบียบและ กฎหมายบังคับและทำแผ่นที่การส่งน้าการขยายแนวท่อส่งน้ำในพื้นที่ ที่ได้รับประโยชน์ เพื่อพิจารณาในการเซ็นสัญญาเช่าพื้นที่วัด ภายในกลางเดือนมิถุนายน 2565   2 ให้กรมชลประทานดำเนินเรื่องกฎหมายเพื่อยกโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ คลองหัววัง – พนังตัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริส่วนที่อยู่ในวัดมอบให้วัดเป็นผู้ดูแลก่อนแล้วจึงส่งมอบให้กับเทศบาลตำบลนาชะอังต่อไป เพื่อเป็นการได้ประโยชน์แก่ประชาชนต่อไป

ธนากร โกศลเมธีรายงาน