เชียงใหม่/SUN ปลูกต้นไม้ลดการปล่อย “ก๊าซเรือนกระจก” เพิ่มพื้นที่สีเขียว

เชียงใหม่/SUN ปลูกต้นไม้ลดการปล่อย “ก๊าซเรือนกระจก” เพิ่มพื้นที่สีเขียว

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN นำพนักงานปลูกต้นไม้ ในกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปี 5 พฤษภาคม ของทุกปี ตามเป้าหมายการขับเคลื่อนองค์กร เพื่อสร้างสมดุลสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อย “ก๊าซเรือนกระจก” และเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs)

คุณมรกต กิตติคุณชัย รองประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่า บริษัทมีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม ชุมชนโดยรอบ พร้อมทั้งสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ร่วมกัน โดยสร้างการมีส่วนร่วมให้พนักงานในองค์กร มีบทบาทในการร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายด้านความยั่งยืน ผ่านกิจกรรมปลูกต้นไม้ ภายในองค์กรเป็นประจำทุกปี

SUN ได้ริเริ่มกิจกรรมการปลูกต้นไม้ประจำปีในองค์กรอย่างต่อเนื่อง กว่า 10 ปี ซึ่งสามารถปลูกไม้ยืนต้นเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ทำให้อากาศสะอาด มีพื้นที่สร้างความร่มรื่น และลดความเครียดจากการทำงาน ทั้งนี้ยังเป็นการปลุกจิตสำนึก ในการดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ ที่ทุกคนสามารถมีส่วนช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประเทศและโลกได้อย่างยั่งยืน

 

นภาพร/เชียงใหม่

 

ข่าวที่น่าติดตาม