ระยอง-นสช. EEC รุ่นที่ 1 จัดพิธีรางวัลองค์กรสร้างชาติดีเด่น Corporate Nation-Building Award Night

นักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ ภาคตะวันออก (นสช. EEC) รุ่นที่ 1 สถาบันการสร้างชาติ (NBI) จัดงานค่ำคืนอันทรงเกียรติ “พิธีมอบรางวัลองค์กรสร้างชาติดีเด่น Corporate Nation-Building Award Night” ณ ห้องสุนทรภู่ โรงแรมโนโวเทลสตาร์ คอนเวนชั่น อ.เมือง จ.ระยอง

 

โครงการมอบรางวัลองค์กรสร้างชาติต้นแบบดีเด่น ได้ริเริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศ โดยปรับประยุกต์คุณลักษณะขององค์กรสร้างชาติระดับนานาชาติ (International Corporate Nation-Building) ที่ทางสถาบันการสร้างชาติใช้มอบรางวัลให้กับองค์กรระดับประเทศและระดับนานาชาติที่มีผลงานการสร้างชาติที่โดดเด่นทางคณะนักศึกษา นสช. EEC รุ่น 1 ได้ประยุกต์คุณลักษณะดังกล่าวเพื่อมุ่งส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กรภาครัฐกิจ ธุรกิจ ประชากิจ ในพื้นที่ภาคตะวันออก โดยเฉพาะในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ได้ยกระดับให้เป็นองค์กร CSR 4.0 เป็นองค์กรที่องค์ประกอบต่างๆ ในองค์กร ทั้งคน ระบบ และบริบทการทำงาน ได้มีส่วนสนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลต่อการสร้างชาติ

นายชายพงษ์ นิยมกิจ ประธานหอการค้าจังหวัดจันทบุรี และเป็นประธานคณะทำงานขับเคลื่อนองค์กรสร้างชาติ CNB กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ว่า ตลอดระยะเวลาของการดำเนินโครงการ องค์กรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการวิเคราะห์ประเมินศักยภาพ รับการอบรมพัฒนา และการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาองค์กรใน 6 มิติที่สำคัญได้แก่ การมีนวัตกรรม (Innovation), การมีหลักธรรมาภิบาล (Good Governance), การดำเนินการที่สอดคล้องกับปรัชญาสังคมอารยะ (Principle Alignment), ความยั่งยืน (Sustainability), การสร้างผลกระทบเชิงบวก (Impact) และ การทุ่มเทอุทิศตัว (Devotion)  เพื่อเป็นองค์กรที่เป็นแบบอย่าง สร้างแรงบันดาลใจให้กับองค์กรในประเทศให้เห็นคุณค่าการเป็นองค์กรสร้างชาติและเกิดการส่งต่อเป็นภาคีเครือข่ายองค์กรที่ร่วมสร้างและพัฒนาประเทศชาติต่อไป

องค์กรที่เข้าร่วมโครงการผ่านเกณฑ์พิจารณาได้รับเกียรติบัตร 30 องค์กร โดยประกอบด้วยองค์กรจากจังหวัดระยอง ดังนี้ เทศบาลนครระยอง, ศูนย์วิจัยทรัพยากรแร่และหิน จังหวัดระยอง, สวนพฤกษศาสตร์ระยอง, สถานีตำรวจภูธรเมืองระยอง, บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน), บริษัท เอควิก จำกัด, บริษัท เค อาร์ อาร์ จำกัด, บริษัท โตโยต้าวิชั่น จำกัด, บริษัท เทคโทรนิค จำกัด, บริษัท ระยองสตาร์ จำกัด, บริษัท วีซีเอส เอเชีย จำกัด, วัดป่าประดู่, วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง, วัดทับมา, วัดตาขัน, วัดพลงไสว, วัดอรัญรังษี (คลองทุเรียน), โรงเรียนวิบูลวิทยา, โรงเรียนบ้านสมานมิตร, โรงเรียนวัดห้วยโป่ง, โรงเรียนต้นกล้า, โรงเรียนวัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง และชมรมโจงกระเบน องค์กรจากจังหวัดชลบุรี ดังนี้ สถานีตำรวจภูธรแสนสุข, บริษัท นวจักร ออโตเมชั่น จำกัด, บริษัท เอส.เจ.ซี.คอนกรีต จำกัด, ศูนย์ปฏิบัติธรรมมาบเอื้อง เพื่อเศรษฐกิจพอเพียง และองค์กรจังหวัดจันทบุรี ดังนี้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคานรูด และ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการจันทบุรี

โดยในงานมอบรางวัลโล่เกียรติคุณครั้งนี้ นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้มอบหมายให้ นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  เป็นผู้แทนกล่าวแสดงความยินดีและร่วมมอบโล่เกียรติคุณองค์กรสร้างชาติดีเด่น โดยมี ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศักดิ์  ประธานสถาบันการสร้างชาติ เป็นสักขีพยาน ในส่วนของพิธีมอบเกียรติบัตรได้รับเกียรติจาก นางพิศมัย ศุภนันตฤกษ์ กรรมการ บริษัท ระยองสตาร์ จำกัด และประธานเจ้าหน้าที่บริหารคณะนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ ภาคตะวันออก (นสช. EEC) รุ่นที่ 1 และ นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ได้มอบหมาย นายภิรมย์ ชุมนุม นายอำเภอเมืองตราด เป็นผู้แทนร่วมมอบเกียรติบัตร โดยมี ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ เป็นสักขีพยาน

องค์กรที่เข้าร่วมโครงการได้รับรางวัลชนะเลิศ 4 รางวัล ดังนี้ โล่เกียรติคุณองค์กรสร้างชาติดีเด่น ประเภทองค์กรภาครัฐกิจ ได้แก่ เรือนจำกลางชลบุรี โล่เกียรติคุณองค์กรสร้างชาติดีเด่น ประเภทองค์กรภาคธุรกิจ ได้แก่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โล่เกียรติคุณองค์กรสร้างชาติดีเด่น ประเภทองค์กรภาคประชากิจ ได้แก่ วัดป่าประดู่ และ โรงเรียนวิบูลวิทยา

ทั้งนี้มีแขกพิเศษร่วมงานพิธีมอบรางวัล อาทิ นายแพทย์ชัยวัฒน์ จัตตุพร ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง, นายพงษ์พัฑฒ์ สินราย ปลัดอำเภอเมืองตราด, นายเจริญ ชลาลัย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด, นางปิยะดา ควรหา รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง, นายวีรยุทธ อนุจิตรอนันต์ รองประธานหอการค้าจังหวัดระยอง, นายกิตติพงษ์ ธนาเสริมสวย คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย, นายสุรินทร์ จันทร์ชลอ ผู้อำนวยการภาคระดับสูง บริษัท เอไอเอ จำกัด, นายสมรส แก้วมงคล ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมโครงการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), ว่าที่ร้อยตรี เกษมศานต์ อาปะโม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม