ลำพูน – ผู้ว่าฯลำพูน ลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณ และราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ และปุ๋ย ป้องกันการกักตุนในพื้นที่ ผลการตรวจสอบ ไม่พบการกักตุนแต่อย่างใด

ลำพูน – ผู้ว่าฯลำพูน ลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณ และราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ และปุ๋ย ป้องกันการกักตุนในพื้นที่ ผลการตรวจสอบ ไม่พบการกักตุนแต่อย่างใด

วันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 15:00 นาฬิกา นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน, สำนักงานจังหวัดลำพูน, กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน(กอ.รมน. จังหวัด ล.พ.), สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน, อำเภอเมืองลำพูน และ สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่สำรวจปริมาณ และราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ และปุ๋ย ของผู้ประกอบการรับซื้อ-ขายวัตถุดิบอาหารสัตว์และปุ๋ยในพื้นที่จังหวัดลำพูน และตรวจสต๊อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี จำนวน 2 แห่ง ได้แก่


1.) บริษัท เม่งฮวด การเกษตร จำกัด
2.) บริษัท เค.ดี.ซี พืชผล จำกัด

เพื่อควบคุมมิให้ผู้ประกอบการกักตุนและฉวยโอกาสขึ้นราคา ทั้งนี้ หากพบการกระทำความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดโดยเคร่งครัด

ผลการดำเนินการตรวจปรากฎว่า ไม่พบการกักตุนแต่อย่างใด และผู้ประกอบการทั้ง 2 แห่ง ได้มีการแจ้งราคา ปริมาณ สถานที่จัดเก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตามแบบบัญชีคุมสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หรือ ขพ.01 เป็นประจำทุกเดือน ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 15 ตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามข้อสั่งการของ นายกรัฐมนตรี ในเรื่องการไม่กักตุนและฉวยโอกาสขึ้นราคาโดยเคร่งครัด

 

กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน

ข่าวที่น่าติดตาม