นายกรัฐมนตรี มอบเอกสาร “คืนสิทธิ์ คืนสุข สู่ประชาชน” แก่ประชาชนกลุ่มครัวเรือนเป้าหมาย ตามโครงการ “๑ ข้าราชการ ๑ ครัวเรือนยากจน

นายกรัฐมนตรี มอบเอกสาร “คืนสิทธิ์ คืนสุข สู่ประชาชน” แก่ประชาชนกลุ่มครัวเรือนเป้าหมาย ตามโครงการ “๑ ข้าราชการ ๑ ครัวเรือนยากจน

 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พบปะและให้กำลังใจประชาชนกลุ่มครัวเรือนยากจนในพื้นที่จังหวัดยะลา ที่มาร่วมให้การต้อนรับ ในโอกาสลงพื้นที่เป็นประธานเปิด เที่ยวบินปฐมฤกษ์ท่าอากาศยานนานาชาติเบตง พร้อมมอบเอกสาร “คืนสิทธิ์ คืนสุข สู่ประชาชน”ภายใต้โครงการ “๑ ข้าราชการ ๑ ครัวเรือนยากจน ในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้” ตาม ที่ ศอ.บต.ได้มีการเสนอ เพื่อสนับสนุนกระทรวงมหาดไทย ในการเร่งแก้ไขปัญหาครัวเรือนยากจนให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยเร็วในพื้นที่ภาคใต้


นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลมีความพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในทุกมิติ ทั้งการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเป็นรูปธรรม โดยขณะนี้ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการสำรวจและติดตามครัวเรือนที่ประสบปัญหา ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา การเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐ ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่อยู่อาศัย ซึ่งทั้งหมดนี้ เราจะต้องร่วมกันทำให้สำเร็จ อาจจะฟังดูยากแต่เชื่อว่าหากทุกคนมีความเข้าใจ ไม่มีอะไรที่จะทำไม่ได้ ขอให้รักและสามัคคี รวมถึงเชื่อมั่นซึ่งกันและกัน เพราะนี่คืออนาคตของประเทศไทย ที่เราทุกคนจะร่วมกันแก้ไขปัญหาต่อไป


สำหรับโครงการ ๑ ข้าราชการ ๑ ครัวเรือนยากจน เป็นการดำเนินการตามที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการดูแล กลุ่มคนเปราะบาง โดยที่ผ่านมา ศอ.บต. ได้ดำเนินการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาความยากจน จัดข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ของรัฐ ๑ ราย รับผิดชอบ ๑ ครัวเรือนยากจน ในการประสานงาน ติดตาม การแก้ปัญหาร่วมกับทีมปฏิบัติการตำบลและ อำเภออย่างใกล้ชิด เพื่อดำเนินการเร่ง “คืนสิทธิ์ คืนสุข สู่ประชาชน” ด้วยการตรวจสอบสิทธิ์ทางสังคม ทางกฎหมาย เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีการประสานและบูรณาการ แก้ไขความยากจน ให้ครอบคลุมทั้ง ๕ ด้านประกอบด้วย ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา ด้านความเป็นอยู่ ด้านรายได้ และด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ ในการบูรณาการร่วมกับ 38 หน่วยงาน เพื่อหนุนเสริม เติมเต็มหน่วยในพื้นที่นำไปปรับแผนงาน โครงการตาม ภารกิจ (Function) มุ่งหวังแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในพื้นที่ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ให้ประชาชน กินดี อยู่ได้ เข้าใจกัน และสามารถพ้นจากความยากจนได้อย่างยั่งยืน


อย่างไรก็ตามในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีครัวเรือนยากจนจากฐานข้อมูล TPMAP รวม ๑๓,๙๐๖ ครัวเรือน (ยะลา ๔,๒๘๙ ครัวเรือน นราธิวาส ๒,๕๗๔ ครัวเรือน ปัตตานี ๓,๕๓๐ ครัวเรือน สตูล ๓,๐๑๕ ครัวเรือน และ 4 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา ๔๙๘ ครัวเรือน) และยังได้ร่วมกับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการขับเคลื่อนการวิจัยและนวัตรกรรม พร้อมการใช้งานระบบ PPP Connect ในการวิเคราะห์ข้อมูลครัวเรือนกับทุนการดำรงชีพของคนจน เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำรงชีพอย่างยั่งยืน การดำเนินการดังกล่าว จะทำให้ ศอ.บต.มีฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ตรงเป้าหมายอย่างแท้จริงภายหลังจากเสร็จภารกิจนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ได้เดินทางกลับด้วยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 6261 พร้อมด้วยผู้โดยสารไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

ข่าวที่น่าติดตาม