พิษณุโลก – จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนและมาตรฐานโฮมสเตย์ และการศึกษาดูงานฯ จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดพิษณุโลก  กิจกรรมอบรมพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนและมาตรฐานโฮมสเตย์ และการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชน บุคลากร ภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว ณ จังหวัดเชียงใหม่ มุ่งการสร้างเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว เน้นสร้างตลาดไทยเที่ยวไทย และแบรนด์ I love Phitsanulok

 

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของชุมชน บุคลากร ภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ได้รับมาตรฐานโฮมสเตย์ และแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นต้นแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์หรือการท่องเที่ยวสีเขียว ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2565 ณ จังหวัดเชียงใหม่

โดยท่องเที่ยวและกีฬาท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก ได้กล่าวรายงาน ณ โรงแรมอิมพีเรียลพิษณุโลก ซึ่งกิจกรรมอบรมพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนและมาตรฐานโฮมสเตย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพชุมชน ผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ให้มีทักษะและองค์ความรู้ในการบริหารจัดการชุมชน ธุรกิจและการตลาด สร้างความแตกต่างและความโดดเด่นของสินค้าและบริการ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดท่องเที่ยว และยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนอัตลักษณ์ของชุมชน  จำนวน 240 คน แบ่งออกเป็น 2 รุ่น ได้แก่

การอบรมรุ่นที่ 1 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ชุมชนท่องเที่ยว ผู้แทนท้องถิ่นและเครือข่ายอาสาสมัคร ทั้ง 9 อำเภอ เจ้าหน้าที่รวม  120 คน มีการอบรมให้ความรู้ในภาคเช้าในประเด็น “การสร้างเรื่องเล่า/การสร้างจุดเด่น เน้นจุดขาย ขยายจุดน่าสนใจ Workshop: การเล่าเรื่อง (Story Telling) บ้านเรามีดี เล่าอย่างไรให้น่าสนใจ” โดย รศ.ดร. วศิน ปัญญาวุธตระกูล วิทยากรมืออาชีพที่มีประสบการณ์เฉพาะด้าน  ช่วงบ่ายออกเดินทางไปศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ได้รับมาตรฐานโฮมสเตย์ และแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นต้นแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ที่สามารถบริหารจัดการการท่องเที่ยวได้ดีในยุค New Normal มาแลกเปลี่ยน เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวร่วมกัน

การอบรมรุ่นที่ 2  กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้ประกอบการ 10 ประเภทธุรกิจการให้บริการเกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก ภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาชน จำนวน 120 คน มีการอบรมให้ความรู้ในภาคเช้าในประเด็น “การเล่าเรื่อง (Story Telling)/การสร้างเครือข่ายธุรกิจท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ” โดยดร.อรรจน์ สีหะอำไพ ที่ปรึกษาด้านสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กรวิทยากรมืออาชีพที่มีประสบการณ์เฉพาะด้าน  ช่วงบ่ายออกเดินทางไปศึกษาดูงานการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับผู้ประกอบการด้านด้านท่องเที่ยว

เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว เส้นทางการท่องเที่ยว และการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคร่วมกันเพื่อให้เกิดการติดต่อการนำนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ภายใต้แบรนด์ “I love Phitsanulok” ซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี จากหน่วยงานภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ การดำเนินการ ได้มีการตรวจ ATK ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน เพื่อสร้างความมั่นใจและปลอดภัยในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว

นายพัฒนชัย/เชียงใหม่

ข่าวที่น่าติดตาม