การขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงานรูปแบบใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

การขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงานรูปแบบใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

1.สำหรับผู้ประกันตนกรณีว่างงานที่ขึ้นทะเบียนว่างงาน
ก่อนวันที่ 1 พฤจิกายน 2564 ให้รายงานตัวผ่านระบบ
https://empui.doe.go.th จนกว่าจะครบกำหนดรายงานตัว

2.ตั้งแต่วันที่ 1 พฤจิกายน 2564 เป็นต้นไป
ให้ผู้ประกันตนกรณีว่างงานขึ้นทะเบียนและรายงานตัว
ผ่านระบบ https://e-service.doe.go.th
และแนบไฟล์เอกสารสำเนาบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ในระบบฯ
โดยไม่ต้องไปยื่นเอกสารใดๆ ที่สำนักงานประกันสังคมอีก

ย้ำ!อย่าลืมรายงานตัวตามกำหนดให้คบทุกครั้ง

กรณีมีข้อสงสัยในการรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
-สำนักงานประกันสังคมพื้นที่รับผิดชอบ
-สายด่วน 1506 กด 1
*หากพบปัญหาการขึ้นทะเบียนและรายงานตัว
กรณีว่างงานผ่านระบบติดต่อ
กรมการจัดหางาน สายด่วน 1506 กด 2

ทั้งนี้การพิจารณาอนุมัติสิทธิประโยชน์เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขฯ

ข่าวที่น่าติดตาม