ขอแสดงความยินดีแด่ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมืองท่านใหม่

ขอแสดงความยินดีแด่ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมืองท่านใหม่

 

เนื่องในโอกาสที่นายถกนธ์ ข่ายสุวรรณ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยที่ผ่านมาท่านได้ตั้งใจทำงานอย่างหนักเพื่อพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพะเยา ทำงานด้วยความโปร่งใส ยึดถือพี่น้องประชาชนเป็นอันดับแรก และทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ เน้นให้พี่น้องประชาชนมีความสุข และเป็นที่พึ่งของประชาชนในพื้นที่ให้ได้อย่างแท้จริง ท่านจึงเป็นที่รักของพี่น้องประชาชนชาวพะเยาเป็นอย่างมาก และท่านเองก็เป็นคนจังหวัดพะเยา

ดังนั้นท่านจึงทุ่มเทแรงกายแรงใจในการพัฒนาบ้านเมืองพะเยาให้เจริญไม่ด้อยไปกว่าจังหวัดอื่น ดังจะเห็นได้จากผลงานที่ท่านได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องมากมาย อาทิเช่นการร่วมสร้าง พระบรมราชานุสาวรีย์ สามกษัตรืย์ พะเยา ผลักด้นพะเยาเมืองรักษ์นกยูงและสิ่งแวดล้อม รวมถึงโครงการพัฒนาเมือง พัฒนากว๊านพะเยา ด่านชายแดนบ้านฮวก และหอระฆังจุดชมวิว วัดพระธาตุจอมทอง เป็นต้น
ดังนั้นในโอกาสที่ท่านโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง จึงขอร่วมแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับการรับตำแหน่งใหม่ที่สูงขึ้น

ข่าวที่น่าติดตาม