นราธิวาส -ลงพื้นที่ เพื่อพบปะโรงเรียนเอกชนและศูนย์การศึกษา

นราธิวาส -ลงพื้นที่ เพื่อพบปะโรงเรียนเอกชนและศูนย์การศึกษา

 

ณ หอประชุมพระบรมราชกุมารี สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อพบปะโรงเรียนเอกชนและ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน และมอบนโยบายการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ โควิด-19 โดยมีนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการ กช.นายวาฟิก เปาะเตะเตะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอศรีสาคร รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ผู้บริหารสถานศึกษาคณะครู บุคลากร ส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ

ทางด้านดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า เรื่องการจัดการศึกษาเอกชนและการขับเคลื่อนการศึกษาของ กศน.ที่จัดการศึกษาในปอเนาะ จังหวัดนราธิวาส ได้รับข้อรับฟังและข้อเสนอแนะประเด็นปัญหาในหลายประเด็น ซึ่งในการขับเคลื่อนในส่วนของ สช.เองได้มอบหมายและจะต้องไปประมวลประเด็นปัญหาต่าง ๆ และขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นกับในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการอื่นและไปหารือกันให้เกิดความก้าวหน้า ประเด็นที่รับฝากในวันนี้และยังมีในเรื่องของอาหารกลางวันซึ่งประเด็นนี้ก็ได้มีกันหารือและการเตรียมการที่เกี่ยวข้องต่อไป และเรื่องการอ่านออกเสียงได้ภาษาไทยและยังมีวิชาอื่น ๆ เช่น วิทยาศาสตร์และประกอบด้วย กับศาสนาอิสลามเองก็ได้รับข้อเสนอแนะจะต้องการร่วมมือการพัฒนาให้มีผลสัมฤทธิ์ในการศึกษามากขึ้น ในส่วนหนึ่งจะต้องพัฒนาบุคคลากรของเราเองให้ครูมีความมั่นคงให้มากขึ้น และส่วนของกระทรวงศึกษาและสช.เองเตรียมกันที่จะทำในเรื่องของหมวดความรู้ที่จะเสริมให้กับคุณครูผู้สอนและเสริมให้กับนักเรียนเพื่อที่จะสอดคล้องให้บริบทที่เหมาะสมให้กับคะแนนที่ก้าวหน้า เเละในส่วนของวัคซีนเป็นทราบกันดีว่า วัคซีนสีส้มมาแล้ว สำหรับเด็กอายุ 5-11ปี อยู่ที่ ศบค. จังหวัดจะต้องมีการรวบรวมว่าเด็กๆ จะฉีดอย่างไร

จากนั้นเวลา 16:30 น. เดินทางไปยังโรงเรียนฮาซานียะห์อำเภอยี่งอ ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เพื่อพบปะผู้บริหาร คณะครูเเละ ผู้นำท้องถิ่นในอำเภอยี่งอ เเละรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอเเนะต่างๆด้านการศึกษา เพื่อพัฒนางานเอกชนต่อไป …

สำหรับสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเอกชนทั้งในระบบ และนอกระบบให้มีประสิทธิภาพ มีสถานศึกษาเอกชนในความรับผิดชอบดูแล จำนวนทั้งสิ้น 816 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนเอกชนในระบบ จำนวน 98 โรงเรียน ได้แก่ ประเภทการศึกษาสงเคราะห์ จำนวน 2 โรงเรียน ประเภทสามัญ จำนวน 46 โรงเรียน และประเภทอิสลามควบคู่สามัญ จำนวน 50 โรงเรียน และ โรงเรียนเอกชนนอกระบบ จำนวน 718 แห่ง ได้แก่ สถาบันศึกษาปอเนาะ จำนวน 71 แห่ง ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) จำนวน 645 ศูนย์ และโรงเรียนนอกระบบอื่นๆ จำนวน 2 แห่ง มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 135,777 คน ประกอบด้วย โรงเรียนเอกชนในระบบ จำนวน 65,456 คน และโรงเรียนเอกชนนอกระบบ จำนวน 70,321 คน มีครูผู้สอน จำนวนทั้งสิ้น 9,380 คน ประกอบด้วยโรงเรียนเอกชนในระบบ จำนวน 4,033 คน และโรงเรียนเอกชนนอกระบบ จำนวน 5,347 คน

 

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

ข่าวที่น่าติดตาม