ชุมพร – STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตจัดกิจกรรม การเชื่อมโยงเครือข่ายเยาวชน

ชุมพร – STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตจัดกิจกรรม การเชื่อมโยงเครือข่ายเยาวชน

วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมมรกตทวิน อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร นางพันธ์ทิพย์ เอี้ยวสกุล ประธานชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดชุมพร ให้เกียรติมาเป็นประธาน ในพิธีเปิด โครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต  (สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร) กิจกรรม  การเชื่อมโยงเครือข่ายเยาวชน พร้อมให้ความรู้ โดยเป็น วิทยากรการบรรยาย หัวข้อ การขับเคลื่อนแนวคิดโมเดล STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต ที่ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตให้กับนักเรียนในจังหวัดชุมพรที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=0cDi-2FRk5s[/embedyt]

   ได้รับเกียรติจากนางสาวดารัณ  เจริญวงศ์  นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชุมพรมาเป็นวิทยากรการบรรยาย หัวข้อ การผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อร่วมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต  พร้อมกับ นายธนกร  จิตรอภิญญากุล นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชุมพร  วิทยากร บรรยายหัวข้อการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อร่วมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ  การผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อร่วมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต

นางพันธ์ทิพย์ เอี้ยวสกุล  กล่าวว่า ปัญหาการทุจริตถือเป็นปัญหาที่สำคัญของสังคมไทยที่ส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างกว้างขวางและรูปแบบการทุจริตได้ปรับเปลี่ยนจากเดิม ที่เป็นการทุจริตอย่างง่ายเป็นการทุจริตที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เป็นปัญหาที่สะท้อนวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรม จริยธรรม ของคนในสังคม และสร้างความเสียหายแก่ประเทศชาติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง นอกจากนี้ยังทำลายขีดความสามารถในการแข่งขัน และฉุดรั้งการพัฒนาประเทศ  การทุจริตจึงเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ จำเป็นต้องสร้างให้คนในสังคมมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม และสร้างสังคมให้เป็นสังคมในมิติใหม่ที่ทุกคนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือจากกลุ่มเยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ การดำเนินโครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จึงเป็นโครงการที่มีความมุ่งหมายสำคัญในการสร้างการป้องกันการทุจริตเชิงรุก  ด้วยการส่งเสริมให้บุคคล มีจิตพอเพียงต้านทุจริตด้วยกรอบ STRONG  โดยการพัฒนาสังคมให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยการประยุกต์และบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับการสร้างความโปร่งใส การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม เกิดการตระหนักรู้และมีความละอายต่อการทุจริต รวมทั้งร่วมกันพัฒนาสังคมให้มีความเอื้ออาทรบนพื้นฐานของจริยธรรมและจิตพอเพียง และสร้างวัฒนธรรมไม่ทนต่อการทุจริตต่อไป

ธนากร โกศลเมธีรายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

ข่าวที่น่าติดตาม