เพชรบูรณ์-สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานสิ่งของพระราชทาน ให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคในสุกร ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์-สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานสิ่งของพระราชทาน ให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคในสุกร ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

 

ที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคในสุกร ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้

ด้วยปัจจุบันหลายพื้นที่ของประเทศไทย เกิดการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หรือ ASF ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้ทรงห่วงใยพสกนิกร จึงได้พระราชทานสิ่งของพระราชทาน จำนวน 100 ชุด ประกอบด้วยเครื่องอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นได้แก่ ข้าวสาร อาหารแห้ง และอื่นๆ เพื่อนำไปช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนรวมทั้งเป็นขวัญกำลังใจ แก่ผู้ได้รับผลกระทบ เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบต่างสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระเมตตาต่อเกษตรกรและทรงพระกรุณาพระราชทานถุงยังชีพให้แก่เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบในครั้งนี้

จังหวัดเพชรบูรณ์มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร โดยขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 2,074 ราย มีจำนวนสุกรในพื้นที่รวมทั้งสิ้น 252,993 ตัว ในช่วงเดือนมิถุนายน – ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา พบการระบาดของโรค PRRS (Porcine respiratory and reproductive syndrome) ในพื้นที่ 9 อำเภอ มีเกษตรกรได้รับผลกระทบจำนวน 288 ราย จำนวนสุกรสูญเสียทั้งสิ้น 15,646 ตัว อีกทั้งในปัจจุบันมีข่าวการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ซึ่งกรมปศุสัตว์โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ มีการเฝ้าระวังโรคดังกล่าวอย่างเข้มงวด อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานการเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในพื้นที่

มนสิชา คล้ายแก้ว/สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์

ข่าวที่น่าติดตาม