ปทุมธานี-วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ปทุมธานี-วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
******************************

 


รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย และบุคลากรดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔
โดย นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี เข้ารับโล่และประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยประจำปี ๒๕๖๔ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


ทั้งนี้ นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ เป็นผู้มีบทบาทสำคัญและเป็นกลไกหลักในการส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประเภทกิตติมศักดิ์ และประเภทบุคคลทั่วไป โครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ – ปัจจุบัน และให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลทางวัฒนธรรมในการดำเนินงานของฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กองพัฒนานักศึกษา มาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังในการนำงานศิลปวัฒนธรรม ถ่ายทอดแก่เด็ก เยาวชน คนรุ่นใหม่ ให้เข้าใจความเป็นอัตลักษณ์ของความเป็นไทย ด้วยผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ชัด จึงทำให้นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ ได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติให้รับรางวัลอันทรงคุณค่าดังกล่าว

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม