เชียงใหม่- “ใส่ใจใส่หมวกร่วมสู่เป้าหมายลดตายเกินครึ่ง”

เชียงใหม่- “ใส่ใจใส่หมวกร่วมสู่เป้าหมายลดตายเกินครึ่ง”

 

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา10.00น. ณ.ห้องประชุมชั้น5 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ พล.ต.ต.ธวัชชัย พงษ์วิวัฒนชัย ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่มอบหมายให้ พ.ต.อ.ไพศาล นันตา รองผบก.ภ.จว.เชียงใหม่(รับผิดชอบงานจราจร)และคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเชียงใหม่.แผนงานสนุบสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจร ( สอจร ) ภาคเหนือได้ประชุมสรุปข้อมูลระบบกล้องอัจฉริยะ หรือกล้องAi ใช้ตรวจจับผู้ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยในรอบ1ปี เพื่อสร้างวินัยให้กับผู้ขับขี่และลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยกล้องAi ถูกติดตั้งจุดสำคัญ 16 จุด ใน 5 อำเภอ คือ อ.เมือง , อ.แม่ริม , อ.สารภี , อ.หางดง และ อ.สันทราย ที่เป็นพื้นที่รอยต่อระหว่าง อ.เมือง ที่มักเกิดอุบัติเหตุและพบว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในช่วงเวลากลางคืนสูงกว่ากลางวัน โดยนำข้อมูลสรุปผลการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวครบรอบ 1ปี ในการทดสอบมีสถิติการสวมใส่หมวกนิรภัยเพิ่มมากขึ้นจากเดิมจุดที่มีการติดตั้งกล้อง Ai และสามารถลดสถิติของผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์ได้มากโดยจะมีโครงการขยายพื้นที่มีการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ในพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติม ทุกอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่โดยใช้กล้องAi ตรวจับผู้ไม่สวมใส่หมวกนิรภัยต่อไป

เบื้องต้นมีข้อสรุปในที่ประชุมมีจำนวนของผู้เสียชีวิต จากการไม่สวมหมวกนิรภัย ของทั้ง 5 อำเภอ เกินครึ่งหนึ่งของภาพรวมทั้งจังหวัดเชียงใหม่ มีความสอดคล้องกันและเกิดผลเชิงประจักษ์ว่า พฤติกรรมของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ และผู้ซ้อนท้าย ไม่สวมหมวกนิรภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลัง 20.00น.ทั้งในเขตอำเภอเมือง และอำเภอรอบข้าง อีก 4 อำเภอ เพื่อช่วยป้องกันชีวิตผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์โดยปรับพฤติกรรมให้สวมหมวกนิรภัยให้ได้ผลมากขึ้นสถิติการสวมใส่หมวกนิรภัยมากขึ้นและสามารถลดความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุได้มากเป็นผลงานที่น่าภาคภูมิใจ ที่ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการ และการดำเนินการดังกล่าว ทำใน 3 พื้นที่ คือ ภูเก็ต ขอนแก่น เชียงใหม่ จากผลการดำเนินงานที่ได้ผลเชิงประจักษ์ คือ ที่เชียงใหม่ และมีโอกาสได้ไปนำเสนอผลงาน เรื่องเด่นของจังหวัดสู่นโยบายชาติ ต่อ วุฒิสมาชิก เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 และได้กำหนดเป็นนโยบายของชาติต่อไป ซึ่งมีหน่วยงานที่จะกำกับ ติดตามดูแลต่อไป คือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สันนิบาตเทศบาล สมาคม อบจ. สาคม อบต. และกระทรวงคมนาคมในการนี้ ทางมูลนิธิ Safer Roads ร่วมกับ สอจร. จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายแพทย์ธีรวุฒิ โกมุทบุตร คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ดำเนินการขอทุน คุณบุษบา ชัยศรีสวัสดิ์สุข หัวหน้าภาค สอจร.ภาคเหนือตอนบน คุณครูอารีย์ จารุภูมิ ผู้ประสานงาน สอจร.จังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 3 ท่านในนามตัวแทน​ขอขอบพระคุณทาง ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นอย่างสูงยิ่งที่ได้ร่วมกันดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

จึงขอมอบเกียรติบัตร ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกาศเกียรติคุณในการดำเนินงาน ดังนี้
​​1.ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
​​2.กลุ่มงานจราจรจังหวัดเชียงใหม่
​​3.สถานีตำรวจภูธรสันทราย
​​4.สถานีตำรวจภูธรสารภี
​​5.สถานีตำรวจภูธรหางดง
​​6.สถานีตำรวจภูธรแม่ริมโดยเฉพาะการใช้มาตรการประชาสัมพันธ์ควบคู่การบังคับใช้กฎหมายโดยจะนำข้อมูลสรุปผลของโครงการดังกล่าวมาประชาสัมพันธ์ให้รับทราบต่อไป

นภาพร/เชียงใหม่

ข่าวที่น่าติดตาม