ยะลา-เบตง ตรวจ ATK นักเรียนก่อนเปิดเรียนแบบปกติในชั้นเรียน (On Site)

เบตง โรงเรียนเอกชนในอำเภอเบตงที่ได้รับอนุญาตให้เปิดเรียน จัดตรวจ ATK นักเรียนก่อนเปิดเรียนแบบปกติในชั้นเรียน (On Site) เพื่อป้องกันไวรัสโควิด19 แพร่ระบาด สร้างความเชื่อมั่น มั่นใจให้ผู้ปกครองนักเรียน

 


เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 12 ม.ค.65 ที่อาคารหอประชุมโรงเรียนจงฝามูลนิธิ อ.เบตง จ.ยะลา นางธาอร มณีสุรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจงฝามูลนิธิ พร้อมด้วย คุณครู บุคลากรของโรงเรียนทำการตรวจ ATK ให้กับนักเรียนของโรงเรียนจำนวน 300 คน ก่อนที่จะมีการเปิดการเรียนการสอนแบบปกติในชั้นเรียน (On Site) ในวันที่ 17 ม.ค. นี้ เพื่อเป็นการคัดกรอง ป้องกันการพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 และเป็นการสร้างความเชื่อมั่น มั่นใจให้ผู้ปกครองนักเรียน ถึงมาตรการป้องกันไวรัสโควิด19 ของโรงเรียน


นางธาอร มณีสุรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจงฝามูลนิธิ เปิดเผยว่า โรงเรียนจงฝามูลนิธิ เป็นโรงเรียนเอกชนแห่งแรกในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ที่ผ่านการประเมิน และได้รับอนุญาตให้ทำการเปิดการเรียนการสอแบบปกติในชั้นเรียน (On Site) ทางโรงเรียนได้ยึดมั่นในเรื่องของคุณภาพการศึกษาของนักเรียนเป็นอันดับแรก นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย ทางโรงเรียนประกาศให้บุคลากรโรงเรียนจะต้องให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากร ควบคู่กับการรักษาไว้ซึ่งคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนได้กำหนดและวางมาตรการการป้องกันการพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 ตามมาตรฐานของสาธารณสุขอย่างเข้มงวด ตั้งแต่เข้าประตูจึงถึงห้องเรียน ดังนั้นก่อนที่จะเปิดการเรียนการสอนปกติในชั้นเรียน (On Site) ทางโรงเรียนจึงส่งคุณครู บุคลากรของโรงเรียนไปอบรม ในการตรวจ ATK เพื่อที่จะมาทำการตรวจให้กับนักเรียนทั้งหมด เพื่อสร้างความเชื่อมั่น มั่นใจให้ผู้ปกครองนักเรียน โดยแบ่งวันและกำหนดให้นักเรียนแต่ละชั้นมาทำการ ตรวจ ATK เพื่อลดความแออัด ซึ่งเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 อีกทางหนึ่งด้วย

ข่าว ธานินทร์ โพธิทัพพะ

ข่าวที่น่าติดตาม