เพชรบูรณ์-มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบผ้าห่มกันหนาวและสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากสภาพอากาศหนาวเย็น

เพชรบูรณ์-มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบผ้าห่มกันหนาวและสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากสภาพอากาศหนาวเย็น

 

นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนหน่วยงานฯ เชิญผ้าห่มกันหนาวและสิ่งของพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบให้แก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากสภาพอากาศหนาวเย็น ในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จำนวน 399 ผืน และสิ่งของพระราชทานจำนวน 399 ชุด ณ หอประชุมอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพพลานามัยของราษฎร และทรงทราบถึงความเดือดร้อนจากภัยหนาวของราษฎรในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้พระราชทานผ้าห่มกันหนาวและสิ่งของพระราชทาน ผ่านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ดังกล่าว

สำหรับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์นั้น พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ก่อตั้งเป็นมูลนิธิขึ้น เพื่อดำเนินงานด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยทั่วประเทศ ได้ทรงวางรากฐานการดำเนินงานของมูลนิธิไว้ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชปณิธานอย่างแน่วแน่ที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอด ในการดำเนินงานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เพื่อให้การช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบสาธารณภัยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

 

มนสิชา คล้ายแก้ว/สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์

ข่าวที่น่าติดตาม