นราธิวาส-แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมคณะ ลงพื้นที่สร้างความร่วมมือ ประชาชนมีส่วนร่วมสู่สันติสุข ด้วยเหตุและผล ด้วยหนทางสันติวิธี เข้าใจ เข้าถึงพัฒนา ร่วมใจชาวประชานำพาสันติสุข

นราธิวาส-แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมคณะ ลงพื้นที่สร้างความร่วมมือ ประชาชนมีส่วนร่วมสู่สันติสุข ด้วยเหตุและผล ด้วยหนทางสันติวิธี เข้าใจ เข้าถึงพัฒนา ร่วมใจชาวประชานำพาสันติสุข

ที่ วัดประชุมชลธารา ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ลงพื้นที่พบปะ กลุ่มผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา และพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดี ทั้งนี้ได้พูดคุยถึงแนวทางการร่วมแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ขอบคุณในความร่วมในการทำงานที่ผ่านมา ตลอดจนร่วมอวยพรปีใหม่ และมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 ให้กับผู้นำ และประชาชน โดยมี แม่ทัพน้อยที่ 4 ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ส่วนราชการ หน่วยงานในพื้นที่ร่วมคณะติดตาม

โดยแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า ” วันนี้ตั้งใจเดินทางมาพบปะ เยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ตลอดจนพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดีและใกล้เคียง มาพูดคุย และทำความเข้าใจถึงแนวทางการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กับทุกท่าน ถือโอกาสนี้มาอวยพรปีใหม่ 2565 ด้วย ซึ่งแน่นอนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่นั้นจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน สันติสุขในพื้นที่จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากทุกภาคส่วนไม่ร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำ และประชาชนในพื้นที่ แม้พื้นที่นี้เคยสร้างความบอบช้ำให้กับพี่น้องประชาชน แต่ก็ไม่ได้ทำให้ขวัญ และกำลังใจที่มีอยู่หมดหายไป ยังคงก้าวข้ามเหตุการณ์ต่างๆ และยังคงดำเนินชีวิตตามปกติ ท่ามกลางความเชื่อมั่น และศรัทธาในกำลังของเจ้าหน้าที่รัฐ และวิถีชีวิตภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ขอให้ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนาเข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ มีสิ่งไหนอันจะสนับสนุนส่งเสริมก็พร้อมจะช่วยเหลืออย่างเต็มที่”

จากนั้นเดินทางตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจกำลังพล ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ จุดตรวจบายพาสบ้านยานิง ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นจุดตรวจร่วมศูนย์ปฏิบัติการร่วม ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกส่วนที่ได้เสียสละเวลาส่วนตน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ และมอบของบำรุงขวัญ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ ก่อนเดินทางตรวจเยี่ยมชุดคุ้มครองตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส มอบนโยบายในการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ พร้อมทั้งมอบแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นกับกองกำลังประจำถิ่น เน้นย้ำกำลังพลต้องมีความพร้อมต่อการปฏิบัติงานอยู่เสมอ ถือระเบียบวินัยเป็นที่ตั้ง มีความระมัดระวังรักษาฐานที่มั่นของตนอยู่ตลอด หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดสามารถที่จะโต้ตอบได้อย่างทันท่วงทีโดยปราศจากความสูญเสีย และในโอกาสนี้แม่ทัพภาคที่ 4 ได้ถือโอกาสอวยพรปีใหม่ประจำปีพุทธศักราช 2565 และมอบของขวัญปีใหม่ให้กับชุดคุ้มครองตำบล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

ข่าวที่น่าติดตาม