ฉะเชิงเทรา-โรงเรียนจุฑาทิพย์ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3  และมอบใบรับรองการจบการศึกษาแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในงานบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2563 (ชมคลิป)

ฉะเชิงเทรา-โรงเรียนจุฑาทิพย์ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3  และมอบใบรับรองการจบการศึกษาแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในงานบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2563

 

*****ที่โรงเรียนจุฑาทิพย์ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวสุกัญญา แสงสุข รองศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล และมอบใบรับรองการจบการศึกษา แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในงานบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2563 โดยพร้อมด้วย นางเกษร พาลพ่าย ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฑาทิพย์ นางจุฑาทิพย์ พาลพ่าย รองผู้อำนวยการโรงเรียนจุฑาทิพย์ คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง


นางสาวสุกัญญา แสงสุข รองศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานในพิธี กล่าวว่า หากนักเรียนหรือบุตรหลานอันเป็นที่รักของพวกเราคือเมล็ดแห่งพันธ์ไม้ที่ต้องการความเจริญงอกงาม ผู้ปกครองทุกคนก็คงหลีกไม่พ้นที่จะเป็นดินหรือผู้ให้กำเนิด ส่วนโรงเรียนหรือครู อาจารย์ที่เป็นผู้ให้ความรู้ก็คงหลีกไม่พ้นเช่นกันที่น่าจะเป็นน้ำหรือปุ๋ยที่คอยหล่อเลี้ยงเมล็ดแห่งพันธ์ไม่ให้เจริญงอกงามตามที่มุ่งหวัง ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนและทุกคนในความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่จนนำมาซึ่งความสำเร็จและความภูมิใจในวันนี้


นางสาวสุกัญญา กล่าวต่อว่า อยากจะบอกนักเรียนทุกคนให้พึงระลึกอยู่เสมอว่า “ไม่มีความสำเร็จใดที่จะได้มาโดยไม่มีการปฏิบัติ“ ก็ขอฝากนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กันทุกคน ขออวยพรเด็กพรให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีความเจริญก้าวหน้าประสบผลสำเร็จในชีวิต
ด้าน นางจุฑาทิพย์ พาลพ่าย รองผู้อำนวยการโรงเรียนจุฑาทิพย์ กล่าวว่า โรงเรียนจุฑาทิพย์ ต้องดำเนินงานตามความมุ่งหวัง ในการจัดการศึกษาเป็นไปเพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมรักในความเป็นไทย เพื่อเป็นกลไกสำคัญต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

สำหรับการจัดกิจกรรมบัณฑิตน้อยและกิจกรรมอำลาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก็เพื่อให้ผู้ปกครองได้ร่วมแสดงความยินดีและชื่นชมกับความสำเร็จของบุตรหลานของตน ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จของตนเองให้นักเรียนรักและผูกพันกับสถานศึกษา และเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติของนักเรียน เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน นักเรียนและผู้ปกครอง ให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา พร้อมทั้งเผยแพร่กิจกรรมของโรงเรียนต่อชุมชน เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียนต่อในระดับสูงขึ้นไปในอนาคต…..

 

ศักรินทร์ กิยาหัต / ฉะเชิงเทรา
086-8326545

ข่าวที่น่าติดตาม