สุรินทร์ กองกำลังสุรนารี จัดอบรมค่ายเครือข่ายจิตอาสาประชาสังคม รุ่นที่ 2 ประจำปี 2564 (ชมคลิป)

สุรินทร์ กองกำลังสุรนารี จัดอบรมค่ายเครือข่ายจิตอาสาประชาสังคม รุ่นที่ 2 ประจำปี 2564

วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.พันเอก วีระยุทธ รักศิลป์ รองผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี เป็นประธานในพิธีเปิด อบรมค่ายเครือข่ายจิตอาสาประชาสังคม รุ่นที่ 2 ประจำปี 2564 ตามโครงการ “โครงการจัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน” ณ ศาลาประชาคม บ้านด่าน หมู่ที่ 1 ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ โดยมี พันโท รชต ธนกิตติยานุกูล หัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน กองกำลังสุรนารี กล่าวรายงาน ตามที่ฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ได้ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง ในพื้นที่ตำบลชายแดน

โดยให้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับทุนปรัชญาเพื่อความมั่นคง และการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันภัยชุมชน 4 ภัย ประกอบด้วย 1. ยาเสพติด 2.แรงงานต่างประเทศ 3. สินค้าหนีภาษี 4.อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ที่สำคัญได้นำไปประยุกต์ใช้ในมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด – 19 (COVID -19) โดยบูรณาการ การทำงานของทุกภาคส่วน เพื่อป้องกันและลดปัญหาภัยในชุมชน ดังนั้น ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กกล.สุรนารี ที่ 214 จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการ ฝึกอบรมค่ายเครือข่ายจิตอาสาประชาสังคม รุ่นที่ 2 ประจำปี 2564 โดยมี อส.กร., ประชาชนทุกระดับ และผู้นำในพื้นที่ ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมรับการฝึกอบรม จำนวน 50 คน

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อบูรณาการในการดำเนินงาน และธำรงแนวทางการสร้างโมเดลจิตอาสาด้วย ทุนปรัชญา ทุนสังคม และทุนทรัพย์ 2. เพื่อให้เกิดความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในการร่วมกันเรียนรู้การทำแผนปฏิบัติการป้องกันภัยชุมชน และการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่จนเกิดผลสัมฤทธิ์ อย่างเป็นรูปธรรมในระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล ในพื้นที่จังหวัดชายแดน 3. เพื่อให้ผู้ร่วมค่ายเครือข่ายจิตอาสาประชาสังคม รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่นและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชุมชนสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยมีรายละเอียดการฝึกอบรมประกอบด้วย 1. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา ตามรอยพ่อของแผ่นดิน 2. การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชน 3. การบรรยาย เรื่อง “ทุนปรัชญาเพื่อความมั่นคง” 4. การฝึกการเขียนแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชน 5. จัดทำกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือสังคม

ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ

ข่าวที่น่าติดตาม