ลำปาง-รมช.เกษตรฯเปิดโครงการนำร่องฯ พืชสมุนไพรเพื่อการส่งออก (ชมคลิป)

รมช.กษ. เปิดสัมมนาโครงการพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่ ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง ส่งเสริมองค์ความรู้กัญชง กัญชา และพืชสมุนไพร เพื่อการส่งออก

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาโครงการจัดงานรับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกี่ยวกับพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่ ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง ส่งเสริมองค์ความรู้กัญชง กัญชา และพืชสมุนไพร เพื่อการส่งออก ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
นางสาวอรณัชชา สุวรรณชัย ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง กล่าวว่า สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) มีบทบาทในการร่วมร่างและจัดทำแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ซึ่งรับผิดชอบยุทธศาสตร์ที่ 1 ว่าด้วยการส่งเสริมผลิตผลของสมุนไพรที่มีศักยภาพตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ขับเคลื่อนแผนงานที่สำคัญ คือ


1. การส่งเสริมการปลูกและแปรรูปสมุนไพรอย่างมีคุณภาพ
2. จัดทำฐานข้อมูลพื้นที่ปลูกพืชสมุนไพร (LandUse) เพื่อการบริหารจัดการ
3. การอนุรักษ์และการใช้พืชสมุนไพรจากป่าอย่างยั่งยืน
ซึ่งมีพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ จำนวนทั้งสิ้น 36,000 ไร่ ในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยจะต้องดำเนินการภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ ร่วมภาคีความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งจะต้องเชื่อมโยงการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่เป้าหมายของแผนแม่บทสมุนไพรแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย พ.ศ. 2560 – 2564 เป้าหมายเพื่อพัฒนาการผลิตและใช้ประโยชน์สมุนไพรไทยอย่างมีคุณภาพเต็มประสิทธิภาพและครบวงจร ซึ่งจะส่งผลต่อความมั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืนของสมุนไพรไทย และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของไทย

ซึ่งจังหวัดลำปาง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาด้านการเกษตรที่สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกร ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โอกาสนี้ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) จังหวัดลำปาง แก่ชาวบ้านในพื้นที่ พร้อมติดตามช่วยเหลือ การแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทำกินของเกษตรกรและชาวบ้านในเขตท้องที่อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง อีกด้วย


ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า “การส่งเสริมพืชเศรษฐกิจซึ่งเป็นความหวังใหม่ของคนไทย ซึ่งรัฐบาลก็เห็นด้วยเกี่ยวกับการส่งเสริมพืชเศรษฐกิจ ประเภทกัญชง กัญชา สำหรับกัญชงกระทรวงยุติธรรมได้ปลดล็อคผ่าน ครม.ไปแล้ว เมื่อวันที่ 19 ที่ผ่านมา ในเรื่องของกัญชาได้ทำการทดลองแล้วแต่ไม่สมบูรณ์แบบ เพราะว่าคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรยังไม่สามารถที่จะทำในเรื่องของอาชีพที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ เพราะฉะนั้นจะต้องมีการแก้ไขกฎหมาย ในเรื่องของการอนุญาตให้เกษตรกรได้ทำมาหากิน ในเรื่องของการปลูกกัญชาเพื่อเศรษฐกิจใหม่ก็เป็นเรื่องที่สภาฯจะต้องทำการขับเคลื่อนต้องไป เสนอโครงการส่งเสริมพืชประเภทสมุนไพร ซึ่งเราก็สามารถทำได้เลย ผมในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานปฏิรูปที่ดิน จะเริ่มส่งเสริมพี่น้องเกษตรกรที่เข้าจะไปทำกินในเขตปฏิรูปที่ดินได้มีอาชีพใหม่และส่งเสริมในเรื่องของการขยายตลาดในทางยุโรป ซึ่งตลาดทางยุโรปต้องการเยอะมาก ไม่เพียงพอต่อความต้องการตลาด แล้วก็จะส่งเสริมในเขตพื้นที่ของเราก่อน แล้วจะขยายไปเรื่อยๆ สำหรับการปลูกพืชประเภทกัญชา ในเขต สปก.สามารถทำได้เลย แต่จะต้องทำการปลดล็อคในเรื่องของกัญชาก่อน”

ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม