ชุมพร – วันสตรีสากล จังหวัดชุมพร ประจำปี 2564

ชุมพร – วันสตรีสากล จังหวัดชุมพร ประจำปี 2564

นางกัญญา แสงฤทธิ์นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจภูธร จังหวัดชุมพร  ในโอกาสนี้จะขอเข้าร่วมและเป็นแรงผลักดันสนับสนุนในโครงการภายใต้แนวคิด”เสริมพลังสตรีและเด็กหญิงสู่ความเสมอภาค ร่วมตัดสินใจ ไร้ความรุนแรง”

วันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น นางกัญญา แสงฤทธิ์นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจภูธร จังหวัดชุมพรให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี2564 ภายใต้แนวคิด”เสริมพลังสตรีและเด็กหญิงสู่ความเสมอภาค ร่วมตัดสินใจ ไร้ความรุนแรง” ณ โรงแรมมรกต ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า  งานวันสตรีสากลจังหวัดชุมพร ภายใต้แนวคิด”เสริมพลังสตรีและเด็กหญิงสู่ความเสมอภาค ร่วมตัดสินใจ ไร้ความรุนแรง” เป็นการให้ความรู้ในเรื่อง “การสร้างความ เสมอภาค ร่วมตัดสินใจ ไร้ความรุนแรงสำเร็จได้ด้วยพลังสตรี ”

โดยมีวัตถุประสงค์และความเป็นมาของการจัดกิจกรรมงานวันสตรีสากลในครั้งนี้ ว่าด้วยองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้ ในวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี เป็นวันสตรีสากล และเชิญชวนให้สมาชิกจัดกิจกรรมเพื่อร่วมเฉลิมฉลอง และรำลึกถึงการต่อสู้ของสตรี เพื่อให้ได้มาซึ่งความเสมอภาค การพัฒนาและสันติภาพ ให้จัดงานวันสตรีสากลในประเทศไทยได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2532 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้สังคม ได้ตระหนักถึงศักยภาพและสิทธิมนุษย์ชนของสตรีจัดให้มีเวทีเสวนาในข้อ”หญิงชายใช่ปัญหา ร่วมพัฒนา สร้างความเท่าเทียม” โดยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มีผู้เข้าร่วมเสวนา นางสุจิตรา อุสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  นางปทุมพร ทองภูเบศร์นักสังคมสงเคราะห์ฯ โรงพยาบาลชุมพรฯ นายกิตติ เทพเต็ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง ผู้ดำเนินรายการ เวทีเสวนา ว่าที่ร้อยตรีหญิง วิราวรรณเพชรแก้ว

นางกัญญา แสงฤทธิ์ กล่าวว่า จะเห็นได้ว่าหน่วยงาน องค์กรระดับโลก และระดับประเทศได้ให้ความสำคัญและรำลึกถึงความเสียสะละของสตรี ในการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งความเสมอภาค ความยุติธรรม สันติภาพและการพัฒนา สำหรับในประเทศไทยเรานั้นในเรื่องของความเสมอภาค ความยุติธรรมและการพัฒนา ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าเราได้ให้ความสำคัญกับสตรีในเรื่องเหล่านี้มาก จะเห็นได้จากการที่เรามีผู้นำหลายๆ ภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน ที่เป็นสตรี และสามารถบริหารงานได้อย่างมีคุณภาพ นับว่าสตรีเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลครอบครัว ชุมชน และสังคม และในโอกาสนี้จะขอเข้าร่วมและเป็นแรงผลักดันสนับสนุนในโครงการภายใต้แนวคิด”เสริมพลังสตรีและเด็กหญิงสู่ความเสมอภาค ร่วมตัดสินใจ ไร้ความรุนแรง”

ธนากร  โกศลเมธี รายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

ข่าวที่น่าติดตาม