เชียงใหม่- โชว์ผลงาน“วันวิชาการ เปิดบ้าน 50 ปี วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่” ปีการศึกษา 2563 (ชมคลิป)

เชียงใหม่- โชว์ผลงาน“วันวิชาการ เปิดบ้าน 50 ปี วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่” ปีการศึกษา 2563

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2564 นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน“วันวิชาการ เปิดบ้าน 50 ปี วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ (ครั้งที่ 24)” ปีการศึกษา 2563 โดยมีดร.กษมา ประสงค์เจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ กล่าวรายงาน คณะกรรมการสถานศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป เชียงใหม่  ข้าราชการครู อาจารย์ นักเรียน  นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้มีเกียรติร่วมงาน ณ ลานลีลาวดี วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่


นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่างาน “วันวิชาการ เปิดบ้าน 50 ปี วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ (ครั้งที่ 24) ปีการศึกษา 2563 ของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ในครั้งนี้ เป็นการเปิดความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ทั้งไทย และสากล ที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์อันยั่งยืน ยาวนาน ในโอกาสครบรอบ 50 ปี ที่วิทยาลัยฯได้จัดการศึกษาโดยเน้นด้านการอนุรักษ์ สืบสาน และการสร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรม ระดับขั้นพื้นฐานจนถึงระดับปริญญาตรี


เป็นการประมวลความรู้ ทักษะ ทั้งวิชาการและวิชาชีพ นำเสนอในรูปแบบของการจัดนิทรรศการและการแสดงศิลปวัฒนธรรม นับว่าเป็นการจัดงานวันวิชาการที่มีคุณค่า ให้ประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่มาร่วมงาน ซึ่งได้ทั้งความรู้ และความบันเทิง ในรูปแบบของความเป็นศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้การจัดกิจกรรมทางวิชาการ ยังเป็นกระบวนการหนึ่งที่สามารถกระตุ้นให้ นักเรียน นักศึกษา เกิดแนวคิดสร้างสรรค์พัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ


วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ให้ความสำคัญต่อการจัดการศึกษาและการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม โดยมีการจัดงานวันวิชาการขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี เนื่องด้วยเป็นสถานศึกษาที่ทำหน้าที่เผยแพร่นาฏศิลป์ดนตรีไทยทั้งในจังหวัด ต่างจังหวัด และนานาชาติ อย่างสม่ำเสมอ จึงมีผลงานปรากฏเป็นที่รู้จัก ชื่นชอบและได้รับการยอมรับอย่างมากมาย จากชุมชน ผู้ปกครอง บุคคลทั่วไป ทั้งในท้องถิ่น ต่างจังหวัด และประเทศเพื่อนบ้าน


ในฐานะที่วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ เป็นสถาบันการศึกษาทางศิลปวัฒนธรรม ขอให้มุ่งมั่นพัฒนางานการจัดการศึกษาให้มีความก้าวหน้า และทำหน้าที่อนุรักษ์ สืบสานสร้างสรรค์การแสดงดนตรีนาฏศิลป์ไทย รวมทั้งการแสดงพื้นบ้านของจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นต้นแบบที่ดีงามสืบต่อไปและขอให้การจัดงานวันนี้ ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ


ดร.กษมา ประสงค์เจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ กล่าวว่า วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดงานวันวิชาการขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2541 จวบจนถึงปีปัจจุบัน นับเป็นครั้งที่ 24 ในปีการศึกษานี้ รูปแบบการจัดงานภายใต้ชื่องานว่า “วันวิชาการ เปิดบ้าน 50 ปี วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ (ครั้งที่ 24)” อันหมายถึงการเปิดความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ทั้งไทย และสากล ที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์อันยั่งยืน ยาวนาน


ในโอกาสครบรอบ 50 ปี ที่จัดการศึกษาโดยเน้นด้านการอนุรักษ์ สืบสาน และการสร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรม ระดับขั้นพื้นฐานจนถึงระดับปริญญาตรี โดยใน รอบปีการศึกษา วิทยาลัยฯ มีนโยบายให้ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ได้ประมวลความรู้ ทักษะ ทั้งวิชาการและวิชาชีพ นำเสนอในรูปแบบของการจัดนิทรรศการและการแสดงศิลปวัฒนธรรม เพื่อเผยแพร่ให้ผู้มีเกียรติและผู้ปกครอง ได้ชื่นชมในผลงานของบุตรหลานและกิจการด้านการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ ในวันวิชาการของทุกปี


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์กระบวนการเรียนการสอนวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ส่งเสริมสนับสนุนให้ครู อาจารย์ นักเรียน และนักศึกษา ได้นำเสนอผลงานด้านการจัดการเรียนการสอนทั้งวิชาการและวิชาชีพอีกทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงความสามารถด้านการแสดงดนตรี และ นาฏศิลป์ทั้งไทยและสากลเพื่อส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาความรู้ ความสามารถของนักเรียน นักศึกษาในการทำงานเป็นทีมอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน ตลอดจนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงผลสัมฤทธิ์ ผลงานชมรม และผลการ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู


วันวิชาการ เปิดบ้าน 50 ปี วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ (ครั้งที่ 24) ครั้งนี้ ประกอบด้วย นิทรรศการภาควิชาสามัญ นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คณะศิลปศึกษา คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ชมรม STEAM และผลงานนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู,การบรรเลงและการแสดงผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปะเชียงใหม่,การนำเสนอผลงานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วิทยาลัยนาฏศิลปะเชียงใหม่,การจัดกิจกรรมออกร้านของภาควิชา งานจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และผู้บริหาร ของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่


การจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ตลอดจนสถานศึกษาต่างๆ ที่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ปี 5 ของวิทยาลัยฯ ไปฝึกปฏิบัติการสอนและได้นำนักเรียนมาชมการแสดง จัดนิทรรศการและร่วมแสดงทางศิลปวัฒนธรรม ในนามของผู้บริหาร ข้าราชการครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ขอขอบพระคุณ ท่านผู้มีเกียรติ ผู้ปกครองหน่วยงาน สถานศึกษา ที่ให้การสนับสนุนและให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้


นภาพร ขัติยะ/เชียงใหม่

ข่าวที่น่าติดตาม