เปิดชั้นเรียน Open Class จัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์

โรงเรียนบ้านปอแดง ต.ปอแดง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมเปิดชั้นเรียน Open Class การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach)

 


ที่โรงเรียนบ้านปอแดง ต.ปอแดง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น นายสัญญา ประชากูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปอแดง ร่วมกับคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน ให้การต้อนรับ นายไวยากรณ์ ยะนะโชติ ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา วิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขม เคนโคก อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางกุศล ชาปัญญา และนางรัชนีย์ อุปรัง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ในโอกาสจัดกิจกรรมเปิดชั้นเรียน Open Class การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) ในครั้งนี้


นายสัญญา ประชากูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปอแดงกล่าวว่า ในโอกาสนี้นอกจากจะมีกิจกรรมเปิดชั้นเรียน Open Class การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ดังกล่าวแล้ว ยังมีการจัดกิจกรรม Open House 2021 เพื่อนำเสนอผลการปฏิบัติงานและผลงานนักเรียน ในงานมีการนำเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระต่างๆ กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และรางวัลต่างๆที่ได้รับตลอดปีการศึกษา 2563 ทั้งยังมีฐานการเรียนรู้ให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้และความสนุกสนาน


ทั้งนี้ มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก เช่น อาจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้อำนวยการและคณะครูจากโรงเรียนที่ร่วมโครงการ Open Approach ผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียน ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาภูระงำ และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านปอแดง ซึ่งทางโรงเรียนขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงาน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือ สนับสนุนส่งเสริมในโอกาสต่อไป

/ ณัฐพงษ์ ประชากูล จ.กาฬสินธุ์

ข่าวที่น่าติดตาม