พม.ส่งความสุข สร้างอาชีพแม่เลี้ยงเดี่ยว

พม.ส่งความสุข สร้างอาชีพแม่เลี้ยงเดี่ยว

 


วันที่ 4-5 มีนาคม 2564 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย เปิดการฝึกอบรมอาชีพให้กับกลุ่มครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวและผู้ที่สนใจเข้าร่วม หลักสูตรการแปรรูปอาหาร (ไส้อั่ว ไส้กรอกทรงเครื่อง แหนมเห็ด) พร้อมทั้งอบรมให้ความรู้ ผู้สัมผัสอาหาร การบริหารต้นทุนและแหล่งเงินทุนประกอบอาชีพ

ซึ่งดำเนินการภายใต้โครงการ “พม. ส่งความสุข สร้างครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว” มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือกลุ่มครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวที่ได้รับผลกระทบทางด้านอาชีพและรายได้ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้มีทักษะอาชีพเพื่อนำไปประกอบอาชีพและสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย

ปฏิญญา เรือนงาม รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม