สุโขทัย-วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรงสุโขทัย เติมหลักสูตร “ครัวท้องถิ่นไทยก้าวไกลสู่ครัวโลก” และ “หัตถศิลป์ถิ่นอารยธรรมล้ำเลอค่า” ภายใต้หลักสูตรสุโขทัยเมืองสร้างสรรค์ ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านสู่ (UNESSCO)

สุโขทัย-วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรงสุโขทัย เติมหลักสูตร “ครัวท้องถิ่นไทยก้าวไกลสู่ครัวโลก” และ “หัตถศิลป์ถิ่นอารยธรรมล้ำเลอค่า” ภายใต้หลักสูตรสุโขทัยเมืองสร้างสรรค์ ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านสู่ (UNESSCO)

วันที่ 3 มีนาคม 2564 วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง จ.สุโขทัย นำโดยนายคฑาวุธ เทพยศ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ ครู ร่วมกับ ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย โดย ดร.ระย้า คงขาว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ร่วมกันวิพากย์หลักสูตร “ครัวท้องถิ่นไทยก้าวไกลสู่ครัวโลก” และ “หัตถศิลป์ถิ่นอารยธรรมล้ำเลอค่า” ภายใต้หลักสูตรสุโขทัยเมืองสร้างสรรค์ ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านที่สอดคล้องกับพันธกิจสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESSCO) โดยมีนายจิรชาติ นาคสวัสดิ์ นายอำเภอศรีสำโรง เป็นประธานในการวิพากย์หลักสูตร และได้รับเกียรติจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูชำนาญงาน และปราชญ์ชาวบ้าน ในพื้นที่มาร่วมวิพากย์หลักสูตรในกิจกรรมครั้งนี้


หลักสูตรครัวท้องถิ่นก้าวไกลสู่ครัวโลก และ หัตถศิลป์ถิ่นอารยธรรมล้ำเลอค่า บูรณการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรสุโขทัยเมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) สู่การปฏิบัติการจัดการเพื่อเรียนรู้ในสถานศึกษา จังหวัดสุโขทัย เป็นหลักสูตรที่วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง ได้ดำเนินการพัฒนาขึ้นตามกรอบหลักสูตรสุโขทัยเมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนาธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)


วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง ได้มีขั้นตอนการดำเนินงานด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมและร่วมขับเคลื่อนกับหน่วยงาน ดังนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อพท.4) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นกำลังสำคัญ ที่ช่วยร่วมแรงร่วมใจ จัดทำและดำเนินการจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี การดำเนินการพัฒนาหลักสูตรได้ดำเนินการพัฒนาให้สอดคล้องกับการพัฒนาเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกครอบคลุม 7 สาขาวิชา ประกอบด้วย งานฝีมือและศิลปะพื้นบ้าน การออกแบบภาพยนตร์ ศาสตร์การทำงาน วรรณคดี สื่อศิลปะและดนตรี วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง ได้ทำการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น และบริบทของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

โดยบูรณาการ ให้คล้องกับหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ วิชา คหกรรม สาขาวิชา อาหารและโภชนการ ชื่อหลักสูตร ครัวท้องถิ่นไทยก้าวไกล สู่ครัวโลก วิชา ศิลปกรรม สาขาวิชาหัตถกรรม ชื่อหลักสูตร หัตถศิลป์ถิ่นอารยธรรมล้ำเลอค่า โดยคณะผู้บริหารตั้งเป้าหมายเพื่อสร้างคุณประโยชน์กับวงการศึกษา และร่วมอนุรักษ์มรดกโลกภูมิปัญญาและต่อยอดอย่างสร้างสรรค์ ส่งผลต่อความเจริญงอกงามกับผู้เรียนอาชีวศึกษา เยาวชนและคนจังหวัดสุโขทัย และเพื่อต้องการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตและพัฒนาที่กำลังคนด้านวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระให้มีคุณภาพได้มาตรฐานในระดับสากลต่อไป รวมทั้งเยาวชนหรือประชาชนทั่วๆไป ยังสามารถสืบทอดภูมิปัญญาของคนรุ่นเก่าที่ทำไว้ตั้งแต่อดีต ให้คงยังนำมาใช้ได้สืบไป ทั้ง2ภาควิชาที่ทางวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง ได้จัดทำการเรียน การสอนภายใต้หลักสูตรสุโขทัยเมืองสร้างสรรค์ ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านที่สอดคล้องกับพันธกิจสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESSCO) นั้นเอง

 

 

ข่าวที่น่าติดตาม