ชุมพร – ตรวจสอบความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนจังหวัดชุมพร

ชุมพร – ตรวจสอบความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนจังหวัดชุมพร

หลังจากเปิดเรียนของนักเรียนก็มีข่าวเหตุการณ์กับรถรับส่งนักเรียนจำนวนไม่น้อย ทางจังหวัดชุมพรจัดให้มีโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนจังหวัดชุมพรขึ้น

วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องไข่มุกไพลิน โรงแรมชุมพรการ์เดนส์ ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรมาเป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนจังหวัดชุมพร ร่วมกับ พ.ต.อ.ภคพล ทวิชศรี รอง ผบก.ภ.จว.ชุมพร นางสาวอรอนงค์ เขียวเล็ก รักษาราชการแทน ขนส่งจังหวัดชุมพร  เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนที่ใช้บริการรถรับส่งนักเรียน และเพิ่มความรู้ให้กับพนักงานขับรถรถรับส่งนักเรียน ในจังหวัดชุมพร

นางสาวอรอนงค์ เขียวเล็ก  กล่าวว่า กรมขนส่งทางบกโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการขนส่งความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความปลอดภัยบนท้องถนน กรมขนส่งทางบกจึงได้จัดสรรงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ให้สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร จัดอบรมเจ้าของรถ ผู้ขับรถและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับรถรับส่งนักเรียน ตามโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อให้ได้รับอนุญาตให้ใช้รถรับส่งนักเรียน เจ้าของรถ พนักงานขับรถรับส่งนักเรียน ผู้ควบคุมดูแลนักเรียน และผู้แทนสถานศึกษา ได้มีความรู้ในเรื่องกฎ ระเบียบเกี่ยวกับรถโรงเรียนและรถรับส่งนักเรียน  จิตสำนึกในการเป็นพนักงานขับรถที่ดี และให้สถานศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการควบคุม และเฝ้าระวังให้รถรับส่งนักเรียนมีความปลอดภัย รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และแนะนำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในระหว่างที่นักเรียนอยู่บนรถรับส่งนักเรียนได้

นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร  เปิดเผยว่า ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมกันแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นด้วยปัจจุบันในจังหวัดชุมพรมีรถรับส่งนักเรียนเป็นจำนวนมาก และนับวันจะยิ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากประชาชนนิยมให้บุตรหลานใช้บริการรถรับส่งนักเรียนเพื่อเดินทางจากที่พักไปยังสถานศึกษา  และในขณะเดียวกันนั้นก็ไม่ทราบว่ารถที่นำมารับส่งนักเรียนบางส่วนเป็นรถที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และไม่ปลอดภัย เช่นการดัดแปลงสภาพตัวรถ เบาะที่นั่งมีลักษณะไม่ปลอดภัย สภาพรถไม่มั่นคงแข็งแรง อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยไม่ครบถ้วน และในส่วนของพนักงานขับรถไม่มีใบอนุญาตขับรถอย่างถูกต้อง บรรทุกนักเรียนเกินจำนวนที่นั่งมีการห้อยโหนและไม่มีความพร้อมในการขับรถ ขับรถโดยประมาท ซึ่งล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการเดินทางของนักเรียน

ธนากร โกศลเมธี รายงาน ศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

ข่าวที่น่าติดตาม