จังหวัดมุกดาหารจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2564 เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย”

จังหวัดมุกดาหารจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2564 เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย”

 


วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีวานพานพุ่มดอกไม้สด กล่าวสดุดี ถวายสักการะพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พร้อมทั้งอ่านสารนายกรัฐมนตรี โดยมี นายจุฬา รัชอินทร์ ประธานสหกรณ์การเกษตรคำชะอี จำกัด เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของการสหกรณ์ ในฐานะเป็นกลไกอันสำคัญในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและพัฒนาสังคมของประเทศให้เจริญก้าวหน้า

โดยในงานมีกิจกรรมการมอบเกียรติบัตรสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด สหกรณ์ประเภทการเกษตร ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรดงหลวง จำกัด และสหกรณ์ที่ได้ดำเนินกิจกรรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมจิตอาสาน้อมนำพระราชปณิธานความดี ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้แก่ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองปลาซิว จำกัด กิจกรรมมอบใบรับรองมาตรฐาน GAP ให้กับสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับการรับรอง จำนวน 9 ราย มอบเกียรติบัตรแก่พนักงานดีเด่นของสหกรณ์การเกษตรดงหลวง จำนวน 5 ราย สหกรณ์การเกษตรคำชะอี จำกัด จำนวน 6 ราย มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน จำนวน 10 ทุน และทุนพัฒนาการศึกษาให้กับโรงเรียนดงหลวงวิทยา จำนวน 10,000 บาท

ทั้งนี้ในงานฯ ได้มีสมาชิกสหกรณ์จากโครงการนำพาลูกหลานเกษรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร จำนวน 9 ราย ผู้ที่ได้รับใบประกาศมาตรฐาน GAP ได้นำผลผลิตมาแสดงและจัดจำหน่ายด้วย ในงานฯ มีผู้ร่วมงาน ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ธนาคารการเกษตรเพื่อสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส.มุกดาหาร และขบวนการสหกรณ์ เครือข่ายสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 250 คน ร่วมถวายภัตตาหารเพล พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ หอประชุม 250 ปี มุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

*****************************************
เดวิท โชคชัย จ.มุกดาหาร รายงาน 092-5259-777

ข่าวที่น่าติดตาม