เชียงใหม่- องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง เปิดศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบ้านถวาย จุดที่ 1 (ศูนย์สองฝั่งคลอง)

เชียงใหม่- องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง เปิดศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบ้านถวาย จุดที่ 1 (ศูนย์สองฝั่งคลอง)

 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบ้านถวาย จุดที่ 1 (ศูนย์สองฝั่งคลอง) โดยมีนายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วย นายสราวุฒิ แซ่เตี๋ยว
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและ กีฬา นายวสันต์ เดชะกัน นายกสมาคมผู้ประกอบการหัตถกรรมบ้านถวาย/รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินการพัฒนาบ้านถวายฯ หัวหน้าหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน คณะผู้จัดงาน และแขกผู้มีเกียรติ ณ ที่ตั้งบ้านถวายล้านนารีสอร์ท หมู่บ้านถวาย ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

นายชัยนาถ อุ่นแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ในนามของคณะผู้จัดงานพิธีเปิดศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบ้านถวาย จุดที่ 1 ศูนย์สองฝั่งคลอง กล่าวถึงที่มาของการจัดตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบ้านถวาย ว่า เกิดจากความตั้งใจของหลาย ๆ ฝ่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านถวายจากสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอย่างรวดเร็วทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี รวมถึงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVD – 19 ) คณะกรรมการดำเนินการพัฒนาบ้านถวายฯจึงเห็นชอบให้มีการจัดตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบ้านถวายขึ้น โดยเป้าหมายของการจัดตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบ้านถวายจะมีจำนวน 2 จุด โดยจุดที่ 1 ศูนย์สองฝั่งคลอง นี้ จะเป็นศูนย์นำร่อง ส่วนจุดที่ 2 ศูนย์หัตถกรรม อยู่ระหว่างการดำเนินการ

การจัดตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบ้านถวาย เป็นศูนย์ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์ เป็นศูนย์ประสานงาน ติดตาม และอำนวยความสะดวก ช่วยเหลือและให้บริการนักท่องเที่ยว เป็นศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในด้านความร่วมมือ เกี่ยวกับการให้บริการ การอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว และประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ในการจัดงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน อันได้แก่ อำเภอหางดง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง คณะกรรมการดำเนินการพัฒนาบ้านถวายฯ และผู้บริหารบ้านถวายล้านนารีสอร์ท ดร. พรรณกาญจน์ ลี้ไพบูลย์ ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบ้านถวาย

พัฒนชัย/เชียงใหม่

ข่าวที่น่าติดตาม