รองเลขาธิการ กอ.รมน.เยี่ยมชมกลุ่มท่องเที่ยววิถีชุมชน ถิ่นประมงบางเสร่

รองเลขาธิการ กอ.รมน.เยี่ยมชมกลุ่มท่องเที่ยววิถีชุมชน ถิ่นประมงบางเสร่

 


พลตรี วิรัฏฐ์ วงษ์จันทร์ รองเลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ภาค 1 พร้อมคณะได้เดินทางมาเยี่ยมชม เครือข่ายการทำงานภาคชุมชน กลุ่มท่องเที่ยววิถีชุมชนตำบลบางเสร่ กลุ่มเกษตรกรทำประมงบางเสร่ กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้าน ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายพิเชษฐ์ ธรรมโหร ปลัดอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี นายวรฤทธิ์ จังบวร กำนันตำบลบางเสร่ นางวลีพร อินอนงค์ ประธานกลุ่มท่องเที่ยววิถีชุมชนตำบลบางเสร่ และผู้แทนหน่วยงานราชการ ผู้แทนชุมชนฯ ให้การต้อนรับ


ตามที่กลุ่มท่องเที่ยววิถีชุมชนตำบลบางเสร่และเครือข่ายชุมชน ได้รับการประสานจาก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี ว่าสำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์ความมั่นคง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคที่ 1 ได้เดินทางมาเยี่ยมชมการทำงานกลุ่มท่องเที่ยว วิถีชุมชนตำบลบางเสร่ และเครือข่ายชุมชน พร้อมพบปะกลุ่มอาชีพประมงพื้นบ้าน ณ ชุมชนคุณธรรมฯ หมู่ที่ 4 ตำบลบางเสร่ เพื่อรับทราบข้อมูลความเป็นมา และแนวทางในการประกอบอาชีพ เป็นข้อมูล เพื่อนำไปใช้ถ่ายทอดให้กับประชาชน และชุมชนต่างๆ ต่อไป


นางวลีพร อินอนงค์ ประธานกลุ่มท่องเที่ยววิถีชุมชนตำบลบางเสร่ กล่าวว่ากลุ่มท่องเที่ยววิถีชุมชนตำบลบางเสร่และเครือข่ายชุมชน ได้ดำเนินกิจกรรม ร่วมกับเครือข่ายภาคชุมชนในตำบลบางเสร่ ตลอดหลายปีที่ผ่านมา อย่างต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม โดยมีวัตถุประสงค์การจัดตั้งกลุ่มฯ ในการสืบสาน ต่อยอดต้นทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่น ทั้งในด้านส่งเสริมอัตลักษณ์ถิ่นประมงบางเสร่ ด้านหัตถกรรม และอาหารพื้นบ้าน ส่งเสริมภูมิปัญญาของปราชญ์ชุมชน

สนับสนุนและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชน ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว ทำให้เกิดการสร้างอาชีพ เป็นการเพิ่มรายได้ มีการแลกเปลี่ยนซื้อขายทางการค้า ถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนให้กับพี่น้องชาวบางเสร่ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ อีกทั้งยังเป็นการร่วมกันปลูกจิตสำนึกทีดี ในความรักความสามัคคีของชุมชน ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมวิถีชุมชน ให้คงอยู่ ณ ถิ่นประมงบางเสร่ อย่างมั่นคงและยั่งยืน


นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

 

ข่าวที่น่าติดตาม