ขนส่งสุโขทัย จัดโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่แก่นักเรียนอาชีวสุโขทัย

ขนส่งสุโขทัย จัดโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่แก่นักเรียนอาชีวสุโขทัย

 

วันนี้ (๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นายวิรุฬ พรรณเทวีผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม “โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔” มีนายภูสิทธิ์ อนันทวัฒน์ ขนส่งจังหวัดสุโขทัย ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมกิจกรรม

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้อง และปลอดภัย ด้วยการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถใช้ถนนทักษะในการขับรถจักรยานยนต์ พร้อมทั้งทดสอบความรู้ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษาระดับอุดมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงในการขับขี่รถจักรยานยนต์


ในการอบรมครั้งนี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก เพื่อจัดการอบรมให้แก่ นักเรียน นักศึกษาในเขตจังหวัดสุโขทัย จำนวน ๒๒ รุ่น รวมทั้งสิ้น ๑,๑๐๐ คน สำหรับรุ่นนี้ เป็นรุ่นที่ ๑ มีนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๐๐ คน