รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เปิดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ “English We Like”ปีที่ 12

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เปิดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ “English We Like”ปีที่ 12

 

วันอังคาร ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนอุดมดรุณี  จังหวัดสุโขทัย นางสาวพัชรอร  วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ “ English We Like ปีที่ 12 นายกฤตภัค  สุธนวรกุล   ประธานกรรมการผู้จัดการบริษัท ถุงสตังค์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวรายงาน โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมดรุณี คณะครู อาจารย์ นักเรียนร่วมกิจกรรม

นายกฤตภัค  สุธนวรกุล   ประธานกรรมการผู้จัดการบริษัท ถุงสตังค์ กรุ๊ป จำกัดกล่าวว่า โครงการ “ English We Like ปีที่ 12 โดยมี บริษัท ถุงสตังส์ กรุ๊ป จำกัด  เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งโครงการนี้ขึ้นมา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาและพัฒนาภาษาอังกฤษของเด็กและเยาวชน จึงได้จัดโครงการ        “ English We Like ปีที่ 12 โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และฝึกฝนทักษะนอกเหนือจากในบทเรียนและนอกห้องเรียน2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีเทคนิคในการจำ GAT – English for Life3. เพื่อให้เด็กที่เข้าร่วมโครงการมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ฝึกให้มีความกล้าในด้านการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น เพื่อนำไปต่อยอดในอนาคตต่อไป

โครงการ “ English We Like ปีที่ 12 ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เรียนรู้อย่างสนุกสนานผ่านการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ เช่น เกม เทคนิคการจำ โดยนำข้อสอบปีที่ผ่านมาเป็นตัวอย่างสอนเทคนิคการทำข้อสอบ GAT โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด(มหาชน) (ขนมปังฟาร์มเฮ้า)  และ บริษัท พี.อาร์. ฟู้ดแลนด์ จำกัด เพื่อร่วมมือกันส่งต่อความรู้สู่เด็กและเยาวชนต่อไป

นภาพร ขัติยะ -รายงาน