วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ เปิดโครงการประกวดผลงานศิลปนิพนธ์ ของนักศึกษา ประจําปี ๒๕๖๔ (ชมคลิป)

วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ เปิดโครงการประกวดผลงานศิลปนิพนธ์ ของนักศึกษา ประจําปี ๒๕๖๔

 

 

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จัดโครงการประกวดผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการประกวด ผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษา ประจําปี ๒๕๖๔ ณ เวทีกลางแจ้ง ลานลีลาวดี วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า“การจัดงานประกวดผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔ ในวันนี้ ทำให้ทุกท่านประจักษ์เห็นชัดถึงความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ความมุ่งมั่นตั้งใจของนักศึกษาที่ค้นคว้าหาข้อมูลในเชิงรุกเพื่อพัฒนาวิทยาการความรู้ความสามารถที่ได้ร่ำเรียนมา บวกกับ ประสบการณ์ที่ได้รับการถ่ายทอดศิลปวิทยาจารย์จากพ่อครูแม่ครู บ่มเพาะ  สั่งสมจนได้ผลิตผลงานศิลปนิพนธ์ที่มีคุณค่า อย่างน่าภาคภูมิใจ สะท้อนให้เห็นถึงความตระหนัก และความรับผิดชอบในการพัฒนาชาติให้มีความมั่นคงเจริญรุ่งเรืองด้วยการแสดงออกทางศิลปวัฒนธรรม อันเป็นมรดกของชาติ ที่เกิดในจิตสำนึกของนักศึกษาทุกคน

การส่งเสริมมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ ในด้านศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ ขับร้องและดนตรี ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ วัฒนธรรม สังคมจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีบรรยากาศความเป็นเสน่ห์เมืองท่องเที่ยว เมืองแห่งวัฒนธรรม และความอบอุ่นของชาวเชียงใหม่ เป็นเมืองที่ได้รับรางวัลที่ ๑ “เมืองน่ารัก ผู้คนเป็นมิตร”, รางวัลที่ ๓ “เมืองท่องเที่ยวและพักผ่อนที่ดีที่สุดในโลก”และล่าสุดได้รับรางวัล “เมืองที่เป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวมากที่สุดในโลก”

สิ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมคือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ดังนั้น การส่งเสริม อนุรักษ์ พัฒนา และต่อยอดงานทางด้านศิลปวัฒนธรรม จึงมิได้เป็นเพียงการสร้างตำราเพื่อการศึกษาเพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นการผสมผสานต่อยอดทางการคิด การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ ให้เกิดการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมให้กับชุมชน วิถีชีวิต ทั้งยังสร้างอัตลักษณ์ จากมรดกภูมิปัญญาของบรรพชนไทย ให้เกิดงานสร้างสรรค์ที่ผสมผสาน บูรณาการสอดคล้องกับความต้องการด้านการท่องเที่ยว การอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรม เพื่อสร้างคน สร้างชาติ และสร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชนมีอาชีพ มีงานทำอย่างยั่งยืนต่อไป

การจัดโครงการประกวดศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อนักศึกษาทุกคน ฝึกให้รู้จักการทำงานเป็นทีม การกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ทำให้ได้รังสรรค์ศิลปนิพนธ์ที่งดงาม ประทับใจ ขอชื่นชมและขอเป็นกำลังใจให้นักศึกษาทุกคนตั้งใจนำเสนอผลงานการประกวดครั้งนี้ให้ดีที่สุด

ดร.กษมา  ประสงค์เจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ กล่าวว่า โครงการประกวดผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้สร้างผลงานนวัตกรรมการเรียนการสอนหรืองานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมในเชิงอนุรักษ์และสร้างสรรค์ โดยส่งเสริมให้นักศึกษา นำเสนอและเผยแพร่การวิจัยจากการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการและระเบียบวิธีวิจัยในรูปแบบของการแสดงเชิงวิชาการ

เพื่อต่อยอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ ให้สอดคล้องกับค่านิยมองค์กรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ “มุ่งมั่นพัฒนา ก้าวหน้าวิชาการ สืบสาน งานศิลป์” และส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านวิชาการและวิชาชีพด้านดนตรีและนาฏศิลป์ รวมไปถึงการส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ ประสบการณ์ มีทักษะในการทำงาน และส่งเสริมแรงจูงใจในการพัฒนาวิจัยศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาสืบไป

สำหรับการนำเสนอศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ ๔ ประจําการศึกษาปี ๒๕๖๔ ประกอบด้วย การแสดงชุดที่ ๑.กลองตึ่งโนง,
การแสดงชุดที่ ๒. การบรรเลงมองแคง(ฆ้องแผง) จ้าดไต การแสดงชุดที่ ๓.ซอเก็บนก : กรณีศึกษา พ่อครูสายัณห์ คำทิพย์ โพธิ์ทอง การแสดงชุดที่ ๔.ฟ้อนเทวีศรีหริภุญชัย การแสดงชุดที่ ๕.ฟ้อนกลองมองเซิง การแสดงชุดที่ ๖.ฟ้อนน้ำต้นวิจิตรลิขิตสร้างสรรค์ การแสดงชุดที่ ๗.ฟ้อนก่ำเบ้อ

 

นภาพร ขัติยะ/เชียงใหม่