นครสวรรค์ -ม.ราชภัฏนครสวรรค์ จับมือ มทบ.31 และโรงงานวัตถุระเบิดทหาร MOU สนับสนุนวิชาการ

นครสวรรค์ -ม.ราชภัฏนครสวรรค์ จับมือ มทบ.31 และโรงงานวัตถุระเบิดทหาร MOU สนับสนุนวิชาการ

 

วันที่ 22 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคารสำนักงานอธิกาบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ กับ พลตรี อดุลย์ ชมเย็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31 ค่ายจิระประวัติ นครสวรรค์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กับ มณฑลทหารบกที่ 31 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานด้านวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ภายใต้กรอบและแนวทางความร่วมมือ ดังต่อไปนี้

1. ร่วมมือพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานด้านวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
2. ร่วมมือจัดโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมดำเนินงานด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กับ มณฑบทหารบกที่ 31 ในด้านการส่งเสริมความรู้ การจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับทางด้านรัฐศาสตร์ ด้านพัฒนาสังคม และศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. การรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากนห่วยงาน อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานในสังคมต่อไป

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ ภู่เทศ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยลัยราชภัฏนครสวรรค์ และพันเอก ประวิทย์ พูลเทียบรัตน์ หัวหน้ากองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 31 ร่วมลงนามเป็นพยาน

วันเดียวกัน ณ โรงงานวัตถุระเบิดทหาร อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และ พลตรี ศักดิ์วุฒิ วงศ์วานิช ผู้อำนวยการโรงงานวัตถุระเบิดทหาร ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนทางวิชาการ

ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กับ โรงงานวัตถุระเบิดทหาร กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร โดยมี ผศ.ดร.ภิญโญ ภู่เทศ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และพันเอก สุภาพ ถิระสุข รองผู้อำนวยการโรงงานวัตถุระเบิด ร่วมลงนามเป็นพยาน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการให้แก่บุคลากรที่สูงขึ้น

กณค ทาทิพย์ รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม