กอ.รมน.จังหวัดมุกดาหาร จัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ชมคลิป)

กอ.รมน.จังหวัดมุกดาหาร จัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 ณ ศาลาอเนกประสงค์ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร (กศน.จังหวัดมุกดาหาร) พ.ท.ธัญวพิสิทธ์ จิรฤกติภาสกุล หน.ฝ่ายนโยบายแผน กอ.รมน.จังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ภายหลังจากที่ประธานในพิธีได้เปิดกรวยถวายสักการะฯและรับฟังคำกล่าวรายงานวัตถุประสงค์จาก พ.ท.ตระกูล ตระกูลสม ได้ถวายถุงเมล็ดพันธุ์ผักแด่พระสงฆ์จำนวน 10 รูป จาก วัดศรีสะอาด วัดสามัคคีธรรม วัดคำแสนสุข วัดเกษมสุข วัดสว่างชมพู วัดป่าวิเวก วัดประดิษฐาราม วัดศรีบุญเรือง วัดศรีมงคลใต้ วัดบรรพตมโนรมย์

จากนั้นประธานในพิธีรับถุงเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน วางเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พิธีกรเชิญผู้รับมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทานขึ้นรับเมล็ดพันธุ์พระราชทาน ซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนสถานศึกษา จำนวน 10 แห่ง และตัวแทนสมาชิกเครือข่ายเมล็ดพันธุ์พระราชทาน จาก 7 อำเภอ จำนวน 7 คน

ทั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ดำเนินการจัดตั้ง “ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ” เพื่อเป็นที่ระลึกในวาระครบรอบ 100 ปี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธุ์เพ็ญศิริ

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืชให้เกษตรกรและราษฎรได้มีพืชสายพันธุ์ดี ผลผลิตมีคุณภาพ ทนทานต่อโรคและแมลง นำไปเพาะปลูกไว้กินเอง ลดรายจ่ายในครัวเรือน เป็นปัจจัยช่วยให้มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนเก็บสะสมเมล็ดพันธุ์สำรองไว้ปลูกในรุ่นต่อไปซึ่งเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยให้ราษฎรสามารถพึ่งพาตนเองได้ในช่วงที่เกิดภัยพิบัติต่างๆ เช่น โรคระบาดที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน เป็นตัน

ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักซึ่งผลิตจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ให้แก่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมุกดาหาร นำไปแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรและราษฎร ยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณให้กับผู้ที่ได้รับมอบอย่างหาที่สุดมิได้

*****************************************
ภาพ/ข่าว-พวงเพชร/เดวิท โชคชัย จ.มุกดาหาร รายงาน 092-5259-777

ข่าวที่น่าติดตาม