ปธ.สหกรณ์ครูฯขอนแก่น ร่อนสารแจงสมาชิกฯ แจ้งกำไรสุทธิกว่า 1,216 ล้านบาท

คณะกรรมการฯ ตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับมวลสมาชิกอย่างแท้จริง ตระหนักในความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดความมั่นคงของสหกรณ์และประโยชน์สูงสุดของสมาชิก นำเรียนทุกท่านเกี่ยวกับเงินปันผล – เฉลี่ยคืน สมาชิกได้รับเงินปันผล ร้อยละ 6  และเฉลี่ยคืนร้อยละ 17  เมื่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ  สหกรณ์จะโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรงให้สมาชิกในทันทีจะไม่มีการหักเงินส่วนต่าง

 

เมื่อวันที่ 21 ม.ค.2564 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น รายงานว่า เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์)  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ได้มี หนังสือชี้แจงสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ผู้แทนสมาชิก ชี้แจงเกี่ยวกับเงินปันผล- เฉลี่ยคืน ดังมีข้อความตลอดจนใจความดังต่อไปนี้“สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ต้องสีขาวด้วยธรรมาภิบาล และมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นที่พึ่งของมวลสมาชิกตามอุดมการณ์ของสหกรณ์”เรียน  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ผู้แทนสมาชิก ที่รักและเคารพทุกท่าน


วันนี้นำเรียนทุกท่านเกี่ยวกับเงินปันผล – เฉลี่ยคืน ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญอีกด้านหนึ่ง ในระบบสหกรณ์ที่สมาชิกรอความหวัง  สำหรับในรอบปีบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามข้อบังคับข้อ 61 ต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชีทางสหกรณ์  เพื่อรายงานประจำปีและจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี  คณะกรรมการดำเนินการกำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2563 ขึ้นในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งเป็นวันที่สมาชิกรอความหวังในการได้รับเงินปันผล-เฉลี่ยคืน สำหรับในปีนี้ สหกรณ์เรามีกำไรสุทธิ 1,216,596,021.22 บาท ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีเรียบร้อยแล้ว


ซึ่งมากกว่าปีที่ผ่านมา สมาชิกได้รับเงินปันผล ร้อยละ 6  และเฉลี่ยคืนร้อยละ 17  เมื่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ  สหกรณ์จะโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรงให้สมาชิกในทันทีจะไม่มีการหักเงินส่วนต่างตามใบเสร็จรับเงินในการปันผล- เฉลี่ยคืน ในปี 2563  อย่างเด็ดขาดตามที่เคยแจ้งสมาชิกไปแล้ว  คณะกรรมการแก้ปัญหาโดยการจัดทำโครงการช่วยเหลือสมาชิกในการคืนเงินส่วนต่างปันผล-เฉลี่ยคืน ปี 2562 เรียบร้อยแล้ว รออนุมัติในที่ประชุมใหญ่  เพราะความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสหกรณ์ไม่ใช่เกิดจากความผิดของสมาชิก ไม่ได้เกิดจากความผิดของคณะกรรมการชุดปัจจุบัน ส่วนต่างที่ปรากฏบนใบเสร็จรับเงินนั้นขอทำความเข้าใจข้อเท็จจริงในข้อมูลที่ถูกต้องดังนี้


ในปี 2562 คณะกรรมการชุดปัจจุบันได้ตรวจสอบพบบัญชีเงินฝากประจำธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)สาขาถนนดินแดง เลขที่บัญชี 144-101918-9 ซึ่งมีเงินหายไป จำนวน 431,862,070 บาท เหตุการณ์เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2554  ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ต้องมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในเงินที่หายไปเต็มจำนวนแต่คณะกรรมการได้ตระหนักในผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับมวลสมาชิกเกี่ยวกับการปันผล- เฉลี่ยคืน ปี 2562 ถึงแม้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นมาแต่ปี 2554 เมื่อทราบข้อเท็จจริงในปี 2562 ต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในปีนั้น


ดังนั้นคณะกรรมการต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบเพื่อมิให้มีผลกระทบกับสมาชิก ถ้าคณะกรรมการไม่กล้ารับผิดชอบไม่คำนึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสมาชิกก็ปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนก็กระทำได้ คือนำเงินกำไรสุทธิจำนวน 1,156,271,660.15 บาท ด้วยตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 431,862,070 บาทจะเหลือกำไรสุทธิที่ 724,409,590.15 บาท สมาชิกจะได้เงินปันผลไม่เกินร้อยละ 4 จะมีผลกระทบกับสมาชิกอย่างร้ายแรง คณะกรรมจึงวางแผนแก้ปัญหา โดยปฏิบัติตามแนวทางตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยเงินสดขาดบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2546  ข้อ 6 (1)โดยแจ้งให้กลุ่มบุคคลที่ร่วมกันยักยอกทรัพย์มาชดใช้เงินที่หายไปถ้าไม่มีก็ให้จัดหาหลักทรัพย์มาค้ำประกันให้ครอบคลุมเงินที่หายไป ซึ่งนายเอกราช ช่างเหลา  ได้มาจัดทำหนังสือรับสภาพหนี้ดังกล่าวพร้อมหลักประกันหนี้เป็นที่ดินจำนวน 202 ไร่ 2 งาน 84 ตารางวา ราคาประเมิน 169,710,750.00 บาทไม่ครอบคลุมเงินที่หายไปยังขาดอีก 262,151,320.43 บาท


คณะกรรมการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่าถึงแม้หลักทรัพย์ไม่ครอบคลุมแต่น่าจะเป็นผลดีกับสหกรณ์เพราะจะเป็นประโยชน์ในคดีความแพ่งและไม่ต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจำนวน 431,862,070 บาท จะได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพียง   262,151,320.43 บาท และในขณะเดียวกันก็มีแผนในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นแผน 4 ปีครอบคลุมเงินทั้งหมดโดยขอผ่อนปรนการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไปยังกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยปีที่ 1 ขอตั้ง 30 ล้านบาท ปีที่ 2 ขอตั้ง 50 ล้านบาท ปีที่ 3 ขอตั้ง 80 ล้านบาท ปีที่ 4 ขอตั้ง 100,151,320.43 บาท กรมตรวจบัญชีสหกรณ์รับทราบแผนดังกล่าว


ดังนั้นในการจัดสรรกำไรสุทธิที่ประชุมใหญ่จึงอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิที่ 1,126,271,660.15 บาท เพราะตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามที่ขอผ่อนปรนไปจำนวน 30 ล้านบาท สมาชิกจึงได้รับเงินปันผลร้อยละ  6  เฉลี่ยคืน ร้อยละ 16 ต่อมาชมรมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น ได้ร้องเรียนไปยังนายทะเบียนว่าไม่ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญครอบคลุมทั้งจำนวน 262,151,320.43 บาท นายทะเบียนจึงสั่งให้ยกเลิกมติที่ประชุมใหญ่  จึงได้มีการประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อจัดสรรกำไรสุทธิใหม่โดยให้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญให้ครอบคลุม ที่ประชุมใหญ่วิสามัญจึงมีมติจัดสรรกำไรใหม่ที่  894,120,339.72 บาท สมาชิกจึงได้เงินปันผล ร้อยละ 5 เฉลี่ยคืนร้อยละ 12  ส่วนต่างที่เกิดขึ้นที่สมาชิกได้รับไปเกิน  คือปันผล  1 บาท เฉลี่ยคืน 4 บาท


จึงเป็นที่มาของเงินส่วนต่างในใบเสร็จรับเงิน ตามข้อบังคับและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สมาชิกต้องคืนเงินส่วนที่รับไปเกินแก่สหกรณ์  แต่คณะกรรมการก็วางแผนแก้ปัญหาโดยการจัดทำโครงการช่วยเหลือสมาชิกในการคืนเงินส่วนต่าง ปันผล-เฉลี่ยคืน ปี 2562  จึงทำความเข้าใจในข้อมูลที่ถูกต้องแก่มวลสมาชิก นี้คือความจริงใจของคณะกรรมการในการวางแผนเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ขอย้ำว่าคณะกรรมการตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับมวลสมาชิกอย่างแท้จริง ตระหนักในความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดความมั่นคงของสหกรณ์และประโยชน์สูงสุดของสมาชิก
โดยวันนี้นำข้อมูล การปันผล – เฉลี่ยคืน ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง มารายงานให้สมาชิกทราบ

ปี พ.ศ.2563 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ ม.ค.- ก.พ.= 6.75 / มี.ค.-เม.ย.= 6.50 /พ.ค.- ปัจจุบัน= 6.00 กำไรสุทธิ/บาท1,216,596,021.22 ปันผลร้อยละ 6 เฉลี่ยคืนร้อยละ 17
ปี พ.ศ.2562 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ7 กำไรสุทธิ/บาท 894,120,339.72ปันผลร้อยละ 5เฉลี่ยคืนร้อยละ 12 (1,126,271,660.15)ปันผลร้อยละ 6 เฉลี่ยคืนร้อยละ 16 หมายเหตุตั้งค่าเผื่อหนี้ฯครอบคลุม
ปี พ.ศ.2561 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ7 กำไรสุทธิ/บาท1,013,194,839.11 ปันผลร้อยละ 6 เฉลี่ยคืนร้อยละ 14
ปี พ.ศ.2560อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ ม.ค.-มี.ค.=  7.25  /เม.ย.- ธ.ค.=  7กำไรสุทธิ/บาท1,066,551,863.58 ปันผลร้อยละ 6 เฉลี่ยคืนร้อยละ 17
ปี พ.ศ.2559อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละม.ค.-ก.ค.=7.50 /ส.ค.-ธ.ค.= 7.25กำไรสุทธิ/บาท942,609,089.88 ปันผลร้อยละ 6.25 เฉลี่ยคืนร้อยละ 15

ปี.พ.ศ.2558 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ6.กำไรสุทธิ/บาท843,336,268.91ปันผลร้อยละ 6.50 เฉลี่ยคืนร้อยละ 15
เมื่อเปรียบเทียบกับสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นๆ เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 6 ปันผล ร้อยละ 5.70 เฉลี่ยคืน ร้อยละ 9.00 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ 6 ปันผล ร้อยละ 5.20 เฉลี่ยคืน ร้อยละ  9.60  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ 6.50 ปันผล ร้อยละ 5.60 เฉลี่ยคืน ร้อยละ  9.90  เป็นต้น
จึงนำเรียนสมาชิกได้ทราบและภาคภูมิใจในองค์กรของพวกเรา

ด้วยความเคารพอย่างสูง
(นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด

ลงวันที่ 20 มกราคม  2564

 

 

ข่าวที่น่าติดตาม