ชุมพร – ทำจดหมายขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ชุมพร – ทำจดหมายขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันนี้ (21 ม.ค. 64) นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร, นายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร, นายพิทักษ์ พิศสิริวัฒนสุทธิ์ ปลัดจังหวัดชุมพร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมมอบสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ระดับครัวเรือน โดยการสนับสนุนจาก ท้องถิ่นจังหวัดชุมพร, องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ในการทำจดหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ขอความร่วมมือถึงพี่น้องประชาชน ในการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แจกจ่ายให้ประชาชนจำนวน 240,321 ครัวเรือน ในทุกพื้นที่ ทุกอำเภอ ของจังหวัดชุมพร โดยจะมีเจ้าหน้าที่นำจดหมายดังกล่าวไปมอบให้ถึงบ้าน พร้อมกับรับทราบข้อมูลการเดินทางเข้าออกพื้นที่ของแต่ละครอบครัว

สำหรับเนื้อหาในจดหมาย ดังนี้ เรียน พี่น้องชาวชุมพร ทุกคน ผมมีความห่วงใยพี่น้องชาวชุมพรทุกคนต่อสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ที่กำลังแพระบาดในประเทศไทยระลอกใหม่ และมีแนวโน้มที่จะรุนแรงกว่าครั้งที่ผ่านมา ชุมพรเราจะปลอดภัย หากพี่น้องชาวชุมพรทุกคนพร้อมใจและร่วมมือกันป้องกันตนเอง ครอบครัว และปกป้องชุมพรบ้านของเรา โดยขอให้ทุกคนรักษาระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1-2 เมตรตลอดเวลา สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ หรือเจลล้างมือ หมั่นตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายอยู่เสมอ เข้าสู่แอปพลิเคชันไทยชนะ และแอปพลิเคชันหมอชนะ นอกจากนี้ วิธีปกป้องครอบครัว ดังนี้ ล้างมือบ่อย ๆ , งดออกจากบ้านโดยไม่จำเป็น, อยู่ห่างกัน 2 เมตร, แยกของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ำ, ทำความสะอาด เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้งด้วยน้ำยาทำความสะอาด, ใส่หน้ากากอนามัย, เลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิด พูดคุยใช้ระยะห่าง 1-2 เมตร, แยกพ่อแม่ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง ออกจากคนอื่น, แยกพื้นที่ภายในบ้าน พื้นที่ส่วนตัวให้พ่อแม่ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง, แยกสำรับอาหาร ไม่นั่งทานใกล้กัน, หมั่นดูแลหากมีไข้ ไอ มีน้ำมูก – หายใจเหนื่อยหอบ, จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่ได้รส ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  ผมขอความร่วมมือทุกคนให้อยู่กับบ้าน หากมีความจำเป็นต้องเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดชุมพร ให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการและเมื่อกลับเข้ามาในจังหวัดชุมพรอีกครั้ง หรือหากมีบุคคลจากนอกพื้นที่ เดินทางมาพักอาศัยในบ้านเราหรือชุมชนของเรา ให้แจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน อสม. หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่อยู่ใกล้บ้านทันที และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในขณะนี้ มีแนวโน้มที่จะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันคงมีจังหวัดที่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ เพียง 15 จังหวัด ซึ่งจังหวัดชุมพรเป็นหนึ่งใน15 จังหวัดที่ยังไม่ปรากฏผู้ติดเชื้อรายใหม่ แต่การที่เราจะดำรงพื้นที่ที่ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ไว้ได้ตลอดไปนั้น เราจะต้องดำเนินการตามมาตรการในทุกด้านไปพร้อม ๆ กัน โดยมีมาตรการที่สำคัญสูงสุด คือ ต้องเฝ้าระวัง ค้นหา คัดกรอง และสอบสวนโรค ของผู้ที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดชุมพรโดยเฉพาะผู้ที่เข้ามาพักอาศัย จะต้องรู้ว่ามาจากพื้นที่ใด พักอาศัยที่ไหน และต้องผ่านการคัดกรองสอบสวนโรค อีกทั้งต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่จังหวัดชุมพรกำหนดอย่างเคร่งครัด, ต้องสร้างการรับรู้
ให้กับทุกคน เพื่อให้รู้การป้องกันตนเอง การป้องกันครอบครัวการป้องกันชุมชนให้มีความปลอดภัย ภายใต้แนวคิด “ตัวเราปลอดภัย ครอบครัวเราปลอดภัย ชุมชนเราปลอดภัย ชุมพรเราปลอดภัย” การสร้างการรับรู้ดังกล่าว จะต้องสื่อให้ถึงกลุ่มเป้าหมายทุกคน ทุกครัวเรือนโดยตรง ซึ่งในครั้งนี้ ได้จัดทำจดหมายข่าว เพื่อส่งไปยังทุกครัวเรือนของจังหวัดชุมพร รวมทั้งสิ้น 240,321 ครัวเรือน แต่การจัดส่งในครั้งนี้นอกจากสร้างการรับรู้แล้ว ยังเป็นการ Re X-Ray ทุกครัวเรือนอีกครั้งเพื่อทราบว่ามีบุคคลนอกพื้นที่หรือบุคคลกลุ่มเสี่ย ได้เข้ามาพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ของเราหรือไม่ อีกด้วย

ธนากร โกศลเมธี รายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

ข่าวที่น่าติดตาม