นราธิวาส-สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างก่ออิฐ ระดับ 1

นราธิวาส-สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างก่ออิฐ ระดับ 1

 

วันที่ 13 มกราคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฯ รุ่นที่ 3/2564 สาขาช่างก่ออิฐ ระดับ 1 ให้แก่นักศึกษาระดับ ปวช.3 จากวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส และบุคคลทั่วไป จำนวน 23 คน ณ ภาควิชาการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

โดยเข้ารับการทดสอบภาคความรู้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-testing system) และภาคความสามารถ เพื่อประเมินความรู้ ความสามารถ และทัศนคติในการทำงานของตน หากผลการทดสอบฯ ผ่านเกณฑ์ ผู้ที่ทดสอบผ่านจะได้รับหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตามสาขาและระดับที่ผ่านการทดสอบเป็นหลักฐาน และจะได้รับค่าจ้าง ค่าตอบแทน ในอัตราตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน


ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

ข่าวที่น่าติดตาม