#สุรินทร์#กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก แก่ผู้แทน นำขยายผล ส่งต่อเมล็ดพันธุ์เสริมคลังอาหาร ฝ่าสถานการณ์ COVID-19 ระบาด (ชมคลิป)

#สุรินทร์#กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก แก่ผู้แทน นำขยายผล ส่งต่อเมล็ดพันธุ์เสริมคลังอาหาร ฝ่าสถานการณ์ COVID-19 ระบาด

วันที่ 12 มกราคม 2564 ที่ ร.23 พัน 3 ร้อย 2 ค่ายวีรวัฒน์โยธิน อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลนอกเมือง ตัวแทนกลุ่มเกษตรกร และกำลังพลและครอบครัวในสังกัด กองพันทหารราบที่3 กรมทหารราบที่ 23 ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 73 ชุด เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร และลดรายจ่ายในครัวเรือน สามารถรับประทาน และจำหน่ายเป็นอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้

ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ประชาชนทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ เป็นปรากฏการณ์ที่รุนแรง มีผลกระทบ สร้างความเดือดร้อน ส่งผลต่อเรื่องความเป็นอยู่ เกิดความยากลำบาก ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรอย่างหาที่สุดมิได้ ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระราชทานพันธุ์ผัก ให้กับประชาชนในครั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีแนวพระราชดำริ ในการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร และเรื่องการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ให้กับราชฎรในพื้นที่ ที่ประสบภัยพิบัติ

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิชัยพัฒนา หรือ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ผลิตเมล็ดพันธุ์สะสมสำรองไว้ พระราชทานแก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน พัฒนาพันธุ์พืช ที่มีสายพันธุ์ที่ดี ทนทานต่อโรคและแมลง ได้ผลผลิตที่ดี จัดปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหาร ลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน ทั้งยังเป็นคลังอาหาร อันจะเป็นพื้นฐาน สู่ความพอมี พอกิน ของประชาชน นำไปปลูกที่บ้าน เพื่อแบ่งปันกันบริโภคต่อไป

 

 

ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ

ข่าวที่น่าติดตาม