นราธิวาส-ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงอาคารธนาคารข้าวพระราชทานบ้านตอหลัง สืบสานพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นราธิวาส-ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงอาคารธนาคารข้าวพระราชทานบ้านตอหลัง สืบสานพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 

วันที่ 9 ม.ค.64 พลตรี ไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหาราบที่ 15/ผู้อำนวยการ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วยพันเอก ยุทธนา สายประเสริฐ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่151/ หัวหน้าคณะทำงานฯ ที่ 3 และผู้เกี่ยวข้อง เดินทางลงพื้นที่เข้าติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงอาคารธนาคารข้าวพระราชทานบ้านตอหลัง ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งจะปรับปรุง ซ่อมแซม เป็นอาคารธนาคารข้าวศูนย์ประวัติศาสตร์ ศูนย์การเรียนรู้ให้กับชุมชน เพื่อเป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการธนาคารข้าวพระราชทาน ตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้คงอยู่คู่กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่


อาคารธนาคารข้าวพระราชทานบ้านตอหลัง ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการของชุดช่างหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 ภาพรวมได้ปรับปรุงซ่อมแซมไปแล้ว เกือบ 70 % ทั้งนี้ พลตรีไพศาล หนูสังข์ ได้กำชับชุดช่าง ให้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมด้วยความละเอียด รอบคอบ และให้งานออกมาดีที่สุด เพื่อให้ประชาชน และเยาวชนในพื้นที่สามารถมาศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้อยู่คู่กับชุมชนต่อไป
สำหรับโครงการธนาคารข้าวพระราชทานจัดตั้งขึ้นตามพระราชเสาวนีย์ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยราษฎรในหมู่บ้าน พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีเหตุการณ์ความรุนแรง ทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต และทรัพย์สินกระทบต่อความเป็นอยู่ทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติประชาชนมีข้าวไม่เพียงพอในการบริโภค


จึงให้มีการจัดตั้งธนาคารข้าวเพื่อแก้ปัญหาให้แก่ราษฎรในหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบโดยเร่งด่วนโดยให้ชื่อว่า ”โครงการธนาคารข้าวพระราชทาน ” เพื่อเป็นการช่วยเหลือราษฎรที่เดือดร้อนให้มีข้าวเพียงพอในการบริโภค เป็นมาตรการป้องกันให้ราษฎรในหมู่บ้านปลอดภัยมากที่สุด หรือได้รับผลกระทบจากการก่อความรุ่นแรงให้น้อยที่สุด และเพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มอย่างเป็นระบบให้เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ให้เกิดพลังมวลชนที่เข้มแข็ง และอยู่ในหมู่บ้านได้อย่างมั่นคง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสามารถที่จะพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส
//////////////////////////////////////////

ข่าวที่น่าติดตาม