นราธิวาส-ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลพร้อมคณะร่วมพิธีปรับพื้นทีเตียมการก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมพระเทพศิลวิสุทธิ์และสถานทีดูแลผู้สูงอายุประจำตำบลสุไหงปาดี

นราธิวาส-ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลพร้อมคณะร่วมพิธีปรับพื้นทีเตียมการก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมพระเทพศิลวิสุทธิ์และสถานทีดูแลผู้สูงอายุประจำตำบลสุไหงปาดี

 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพพื้นที่ ประกอบด้วย นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฮุน นายธนาธิป พรหมชื่น ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล นายอุดม ไชยสาลี ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พันเอกชัยวัฒน์ คำน่าน และนาวาอากาศตรีวีริยะ แสงทอง ฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ลงพื้นที่ทุ่งนาปากล่อ หมู่ 11 ตำบล/อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เพื่อร่วมพิธีปรับพื้นที่เตรียมการก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมพระเทพศีลวิสุทธิ์และสถานที่ดูแลผู้สูงอายุประจำตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี

ซึ่งตรงกับวันฉลองอายุวัฒนมงคลของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพศีลวิสุทธิ์ ครบ 83 ปี อาคารปฏิบัติธรรมพระเทพศีลวิสุทธิ์เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและเป็นการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุให้มีสถานที่ปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสมกับช่วงวัย เสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัวและสังคมได้อย่างมีความสุข และใช้ในสถานที่ดูแลผู้สูงวัยที่ถูกทอดทิ้งอย่างเป็นระบบ

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส