พก. ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและการประสานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.)

พก. ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและการประสานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.)

วันนี้ (7 ม.ค. 64) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบหมายให้ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดี พก. นำคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและการประสานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.) โดยมีประเด็นพิจารณา ได้แก่ รายงานการประชุมหารือแนวทางการพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-curve และ รายงานการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาทักษะฝีมือคนพิการเพื่อรองรับการประกอบอาชีพ รวมถึงการพิจารณา ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ พ.ศ. …. ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพในอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-curve ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาทักษะฝีมือคนพิการเพื่อรองรับการประกอบอาชีพ และร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาทักษะฝีมือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยมี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม
__________________________

 

ข่าวที่น่าติดตาม