เชียงใหม่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ทำบุญเปิดป้ายอาคารศูนย์วิทยบริการดารารัศมี (ชมคลิป)

เชียงใหม่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ทำบุญเปิดป้ายอาคารศูนย์วิทยบริการดารารัศมี

 

 

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคมพ.ศ. 2563 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กองทุนยุพราช 110 ปี สมาคมศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ชมรมเพชรยุพราช จัดพิธีทำบุญและเปิดป้ายอาคารศูนย์วิทยบริการดารารัศมี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดยมีพลเอกโกศล ประทุมชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประธานคณะอนุกรรมการการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ อาคารศูนย์วิทยบริการดารารัศมี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย มีครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน

พลเอกโกศล ประทุมชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า อาคารศูนย์วิทยบริการดารารัศมี เป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าในการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น อีกทั้งปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนดีมีความเป็นสุภาพบุรุษ ซื่อสัตย์ สุจริต มีอุปนิสัยใจคอดี ให้เป็นเยาวชนที่มีคุณค่า ในการทำคุณประโยชน์ให้แก่ชาติ บ้านเมือง ในอนาคต เพื่อให้สมกับเกียรติยศและศักดิ์ศรี ที่ได้รับพระกรุณาที่คุณประทานให้แก่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

นายธนพล กมลหัตถ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กล่าวว่า เนื่องในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ 115 ปี ของการพระราชทานนามโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จากพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 24 ธันวาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อนุมัติงบประมาณให้แก่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจำนวนเงิน 53,194,000 บาท เพื่อการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้นแบบพิเศษโดยตั้งชื่ออาคารตามพระนามเจ้าดารารัศมีพระราชายาซึ่งทรงเป็นผู้ประทานที่ดิน คุ้มหลวงเดิมของเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ให้เป็นที่ตั้งโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยว่า “อาคารศูนย์วิทยบริการดารารัศมี”

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้ดำเดินการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 โดยได้รับความเมตตาจากพระพรหมมงคล วิ.( หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พลเอก โกศล ประทุมชาติ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ก่อสร้างโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส จี อินเตอร์เทค คอนสตรัคชั่น ระยะเวลาการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 มูลค่าการก่อสร้างอาคาร 40,985,000 บาท

ขณะนี้การก่อสร้างอาคารได้เสร็จสมบูรณ์แล้วโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจึงได้จัดพิธีทำบุญเปิดป้ายศูนย์วิทยบริการดารารัศมี ในวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 โดยได้รับความเมตตาจากพระธรรมเสนาบดี (ธงชัย สุวณณสิริ ป.ธ.7) รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และได้รับเกียรติจาก พลเอกโกศล ประทุมชาติ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งศูนย์วิทยบริการดารารัศมี จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไป

นภาพร ขัติยะ/เชียงใหม่

ข่าวที่น่าติดตาม