สุโขทัย-วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย จัดเชิดชูสถานศึกษาได้รับรางวัลพระราชทาน (ชมคลิป)

สุโขทัย-วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย จัดเชิดชูสถานศึกษาได้รับรางวัลพระราชทาน

 

วันนี่ 25 ธันวาคม 2563 นายนิมิตร อาศัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ประธานคณะกรรมการจัดงานฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2562 กิจกรรมเริ่มเวลา 07.30 น. ตั้งขบวนแห่ถ้วยพระราชทานเคลื่อนขบวนรอบๆเมืองสวรรคโลก เพื่ออัญเชิญรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาบเข้าสู่วิทยาลัยฯ ยังบริเวณจัดงาน อันเชิญไว้ยังพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10 ที่อาคารโดมพระพิรุณ พิธีสงฆ์ และพิธีเปิดงานฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน

เวลา 10.40 น. การแสดงของนักศึกษา กฤษดาภินิหาร จากชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยนาฏศิปสุโขทัย และเชิดหุ่นคน จากโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก โดยมีนายจักรวาล ชัยวิรัตน์นุกูล ในฐานะประธานกรรมการสถานศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย เป็นประธานเปิดงานในวันนี้ พร้อมด้วยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย พร้อมคณะผู้ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ผู้นำท้องถิ่น ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา และผู้มีอุปการคุณสถานศึกษาทุกภาคส่วนร่วมแสดงความยินดี

งานฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันนี้ วิทยาลัยฯ ได้รับความร่วมมือ จากคณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า นักเรียน นักศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ความสำเร็จในครั้งนี้ ทางผู้บริหารฯได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในด้านต่างๆ มาโดยตลอด ร่วมสร้างสรรค์แห่งการพัฒนา เติมเต็มสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างเต็มที่ ครู ก็เป็นแบบอย่างที่ดีในฐานะพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของศิษย์ ทั้งด้านการแต่งกาย ความมีระเบียบวินัย การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาทุกคนได้รับความรู้ ทักษะทางวิชาชีพต่างๆ มากมาย

โดยเฉพาะการจัดงานวิชาการ ประกวด เข้าร่วมแข่งขันต่างๆ ทำให้วิทยาลัยฯ มีมาตรฐานและการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร จนเกิดผลสัมฤทธิ์ ทำให้วิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลมากมาย รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย รางวัลเกียรติบัตรดีเด่น จากกรมสวัสติการและคุ้มครองแรงงาน รางวัลสถานศึกษาต้นแบบทุนนวัตกรรมอาชีวศึกษาชั้นสูง รางวัล “ สถานศึกษาพอเพียง” จากกระทรวงศึกษาธิการ รางวัล Excellent Center ด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร รางวัลผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับชาติ 4 ดาว และรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษาปีการศึกษา 2562

จะเห็นได้ว่า จากรางวัลที่วิทยาลัยได้รับต่างๆ ทั้งระดับชาติและระดับภาค เป็นเพราะการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่าทุกคน รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ที่ช่วยสนับสนุนในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา และพัฒนาด้านการศึกษาต่างๆ ไปพร้อมกัน จนประสบความสำเร็จได้ตามปรัชญาของสถานศึกษาที่ว่า “ความรู้ดี ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม นำสังคมเจริญ”

 

สุริยา ด้วงมา จ.สุโขทัย 081-2844862

ข่าวที่น่าติดตาม